HELTAI JENŐ

A NÉMA LEVENTE


Vígjáték három felvonásbanTartalom

Első felvonás
ELSŐ KÉP
MÁSODIK KÉP

Második felvonás
HARMADIK KÉP
NEGYEDIK KÉP
ÖTÖDIK KÉP

Harmadik felvonás
HATODIK KÉP
HETEDIK KÉP

Személyek

MÁTYÁS, magyarok királya
BEATRIX, a felesége
ZILIA DUCA, nemes olasz hölgy
AGÁRDI PÉTER, magyar vitéz
BEPPO, a csatlósa
GIANETTA Zilia barátnői
MONNA MEA
CARLOTTA, komorna
NARDELLA, a királyné dajkája
GALEOTTO MARZIO, a király krónikása
TIRIBI, a király udvari bolondja
PAP
PIETRO, szolga
PORKOLÁB
AJTÓNÁLLÓ
MINISTRÁLÓ GYEREKEK, SZOLGÁK

Történik: az első felvonás és a második felvonás első képe Moncalieriban, Olaszországban, Zilia Duca házában, 1481-ben.

A többi egy évvel később Hamburg várában, Ausztriában
Első felvonás

ELSŐ KÉP

Szín: terem Zilia moncalieri palotájának az emeletén. Fenéken nehéz tölgyfa ajtó a fő bejárás. Ugyanilyen ajtó jobbra. Bal fenéken, a vágott sarokban, három lépcső visz a tágas, csukott loggiára. Ennek a középső ablaka tárva van. Kis asztal, karosszék a loggiában. A szoba közepén nagy asztal, brokáttakaróval letakarva, székek, hatalmas láda balra, a fal mellett. Erőteljes, egyszerű vascsillár, falikarok, gyertyák, amelyeket később meggyújtanak, a szobát egyelőre csak a búcsúzó nap piros fényjátéka világítja meg. Az Úr 1481. évében vagyunk, de a terem berendezése régibb, a század közepéről való, egy kicsit rideg, sőt komor. A falon némely szentképek között Orlandónak, Zilia elhunyt férjének képmása. Minden azt mutatja, hogy itt komoly, erkölcsös és ájtatos vagy legalábbis szenteskedő asszony lakik.

Mikor a függöny felgördül, Zilia és jó barátnője, Monna Mea a terem jobb sarkában, a vasrácsos kandalló előtt egy megkezdett oltárterítő hímzésével foglalatoskodik. Carlotta, Zilia komornája kis zsámolyon úrnőjének a lábánál ül, a selyemfonalat gombolyítja. Gianetta, Zilia második barátnője az erkélyen áll, a karosszék mögül loppal kinéz az ablakon. Senki sem beszél, a két nő szótlanul hímez, Gianetta az utcát figyeli. Egy kis szünet.


ZILIA

a szünet után fölnéz.

Még mindig ott áll?

Mind Gianettára néznek.


GIANETTA

bólint, hang csak, nem szó.

                            Ehem!


CARLOTTA

                                          Reggel óta!

Jó volna tudni, mire vár még?
Minden áldott nap ugyanaz a nóta.


GIANETTA

Csak lézeng odalent, akár az árnyék.


CARLOTTA

Kora hajnaltól késő alkonyig
Itt leskelődik erkélyünk alatt.
Kezét kulcsolja, búg, sopánkodik,
Sóhaja ostromolja a falat
És majd kinézi két szemét...


ZILIA

kurtán.

                                          Elég!


CARLOTTA

Pedig a szeme szép. Szomorú-fekete.
Szegény, szegény lovag, szerelem betege!


ZILIA

m. f.

Ki kérdezett? Haszontalan cseléd!


CARLOTTA

elnémul, munkába mélyednek.


GIANETTA

ezalatt, összecsapja két kezét.

Reggeltől estig egy helyen
Így állni némán, mozdulatlanul:
Szoborhoz illő márványtürelem!


ZILIA

abbahagyja a munkát.

Orcám a szégyen pírjával kigyúl,
Hogy tűrve tűröm még a durva sértést,
Tolakodó, szemérmetlen kísértést.


MONNA MEA

Méltán haragszol.


ZILIA

kitör.

                            Bosszú vágya fűt.
Akárhol járok, mindig, mindenütt
Fölbukkan ő is, ott teremve nyomban.
Mögöttem, mellettem, nyomomban.
Hazulról immár el se megyek én.


MONNA MEA

Ezért nem voltál tegnap a misén?


ZILIA

Ma sem megyek. Mert oda is követ.
Botor, vak szenvedélye kergeti.
Fitymálva oltárt, megszentelt követ,
Az isten háza, az se szent neki,
Parancsa ellen lázadozva vét.
Amíg imát rebeg az ajkam,
Érzem, hogy ott a szeme rajtam,
Ki sem bírom forró tekintetét,
Úgy éget a ruhán keresztül...
Én elfordulok a kereszttül,
Amely előtt térdelni szoktam
És orcarejtve pirulok titokban.

Ezalatt mindjobban alkonyodik.


MONNA MEA

sóhajt.

Zilia, hidd el, nem vagyok irígy,
De bárcsak engem üldöznének így!


GIANETTA

még mindig az ablakban.

Leszállt a nap már. Ő még egyre vár.


ZILIA

egy kicsit türelmetlenül.

Kacér játék, hogy onnan figyeled.
Az udvarlás nekem szól, ne feledd.
Az erkélyről, Gianetta, jöjj le már!


GIANETTA

lejön a többihez, megáll, nevet.

Ej! Félted őt?


ZILIA

megvetőn.

                            Nem őt, sem magamat.
Jó híremet csupán. Gyors lábú ménen
Vágtat a pletyka. Hogyha megszaladt,
Hiába kergetem, utól nem érem.

Az ablakra mutat.

Az, ott lenn? Menjen Isten hírivel!


MONNA MEA

Nem is tudod, ki ő?


ZILIA

vállát vonja.

                            Nem érdekel.


MONNA MEA

Pedig derék levente.


GIANETTA

                            Neve, az...


CARLOTTA

Agárdi Péter. Magyar, nem olasz.


MONNA MEA

Nápoly királyát, Ferrantét, vitézül
Szolgálta híven zsenge kora óta.


GIANETTA

Vad háborúkban éveit lerótta.


CARLOTTA

Most, bús zarándok, a Szentföldre készül,
Nem menne, hogyha...


ZILIA

                            Fogd be már a szádat!
Szemforgató szomszédaink, a besték,
Nevét nevemmel együtt emlegessék?
Pusztulj előlem!


CARLOTTA

alázatosan.

                            Asszonyom, bocsánat!


GIANETTA

engesztelően.

Mindenki tudja városunkban,
Hány jámbor és erényes asszonyunk van.
Igaz, a számuk nem valami nagy:
De első köztük, nem vitás, te vagy.
Vitéz urad a Szentföldön csatázva,
Pogány kezétől Krisztusért esett el.
Házad a jámbor asszony tiszta háza...


MONNA MEA

Bőjttel, imával, jó cselekedettel
Híven szolgálod a világ urát.
Tudjuk, ki vagy.


GIANETTA

                            Itália büszke rád!


CARLOTTA

Angyal vagy, asszonyom.

Megcsókolja Zilia ruháját.


MONNA MEA

                            A Szűzre!
Kezem nem tenném senkiért a tűzbe,
De érted mind a kettőt boldogan...


ZILIA

örül a hízelgésnek.

Hagyjátok abba! Vannak még sokan
Nálam különbek.


GIANETTA

                            Szép vagy!


ZILIA

                            Ez nem érdem.


GIANETTA

És fiatal vagy. Én csak azt nem értem,
Hogy aki ennyi bájjal ékes,
A szerelemre egy csöppet sem éhes!


ZILIA

A gonosz ellen Bibliám a vértem.
Aranyat ér a régi mondás:
"Mikor a vágy füledbe hegedül,
Maradj a jóistennel egyedül."


CARLOTTA

ájult lelkesedéssel.

Így hasztalan cirógat földi vágy:
Özvegyi ágyad szűzi ágy.


GIANETTA

egy kicsit epésen.

Olcsó dicsőség az erény,
Ha sehonnan sem fenyeget veszély.
Könnyű neked! Mondd, mit csináljak én?
Az urad meghalt. De az enyim él.


MONNA MEA

Az enyim is. Ezért nehéz minekünk.


GIANETTA

Mikor mellettük egymagunkban égünk,
S jön egy szerelmes... Mit csináljunk,
Ha százszor inkább csókra áll a szájunk,
Mintsem imára?


ZILIA

megvetőn.

                            Gyávák! Ostobák!


MONNA MEA

Igen, tudom, te dísze vagy nemednek.
De tudom azt is: Isten megbocsát
Azoknak, kik sokat szeretnek.

Kívül harangszó, a nők keresztet vetnek.


GIANETTA

Ím, bésötétedett.


MONNA MEA

                            Hímzésemen
A fonalat hiába keresem.
A munkát hagyjuk abba...

Leteszi a tűt.


ZILIA

föláll.

                                          Én se látok.

Carlottához.

Eriggy, leányom, gyújts világot!

Carlotta el.

Gianetta, Monna Mea, megbocsáttok...
Most imazsámolyomra térdelek,
Imádkozok az Úrhöz... értetek.

El balra, szobájába.


MONNA MEA

Imádkozik! Ki nem fogy az imábul!


GIANETTA

Zsoltár! Zsolozsma! Belekábul!
Haj, nagy az út a földről föl az égbe.
Imánk csak nagy sokára ér oda,
És még tovább tart, míg onnan cserébe
Édes jutalmul lejön a csoda.

Visszamegy az ablakhoz.


MONNA MEA

Ott áll-e még?


GIANETTA

                            Ott. Mint lesen vadász.


MONNA MEA

Akkor siess! Ne tétovázz,
Add meg a jelt, lengjen a kendő!


GIANETTA

kendőjével integet az utcára.

Félek, jaj, ez nem elegendő.
Sötét van. Rég leszállt a nap.


CARLOTTA

előbb bejött már a gyertyával, odaadja neki.

Itt ez a gyertya. Biztosabb!


GIANETTA

átveszi, magasba emeli.


CARLOTTA

Még magasabbra... úgy!


MONNA MEA

                                          Meglátta?


GIANETTA

aki ide-oda lóbálja a gyertyát, most lejön.

                                          Meg!


MONNA MEA

szívére szorítja kezét.

Zúg a fejem... a szívem is remeg.
Helyes, amit csinálunk?


GIANETTA

vállát vonja

                            Szívesen

Segítek a bolond szerelmesen
Még akkor is, ha mást szeret, nem engem.


CARLOTTA

És ráadásul: nem csináljuk ingyen!
Kaptunk már eddig is selymet, brokátot...


MONNA MEA

mutatja.

Láncot...


GIANETTA

szintén.

              Gyűrűt.


CARLOTTA

                            És száz aranydukátot,
Hogy a csatlósát belopjuk, ide...


GIANETTA

Siess, siess, nyiss ajtót ízibe!

Carlotta el.

Ha egyszer idebent a szolga,
A többi már a szolga dolga,
Mi elvégeztük a mienket.


MONNA MEA

Ha Zilia szíve fölenged,
Kihajt a mag, amelyet elvetettünk:
A házasság.


GIANETTA

                            Ölünkbe hull gyümölcse.
Addig ne tudjunk semmiről se!
Csitt! Jönnek is már.


BEPPO

kalmárnak öltözve, nyakában nagy ládával, belép Carlottával.

                                          Áldás a házra!


CARLOTTA

Halkan beszélj! Szájadra jól vigyázz ma!
Úrnőm a tréfát, zajt nem kedveli,
A lelke áhítattal van teli...

A bal oldali ajtó felé megy.

Most is imádkozik...

Benéz a kulcslyukon.

                                          Vigyázz, ha jön!

Visszajön.


BEPPO

Vigyázok én, ne félts! És köszönöm,
Amit mivélünk tesztek, mind a jót.


CARLOTTA

Elég keserves munka volt.

Gianetta és Monna Mea a bal oldali ajtót figyelik.


BEPPO

Meg is háláljuk, drága angyal.
Sok csókkal én, a gazdám több arannyal.
Parancsolj, itt a foglaló!

Megcsókolja.


CARLOTTA

húzódozik, nevet.

De tudsz a nyelvünkön, csaló!


BEPPO

Az úrnődén is, nemcsak a tiéden.
A szótár itt a kisujjamban régen.


GIANETTA

Hogy jár a szájad!! Lassabban, fiú!


BEPPO

legyint.

Ahány az asszony, tudjuk, annyiféle.
De köztük a legbölcsebb is hiú.
Így vajmi könnyű boldogulni véle.
Hallgatni bókot: ezt egyik sem únja.
Dícsérd, tömjénezd! Hízelegj!
Száz szónak is a vége egy:
A hozsanna, a hallelúja
Kábulatában mind, mind lépremegy.
Mert mind csak arra büszke, mije nincs.
Szépnek magasztald azt, ki csúnya,
Mondd a gonosznak: angyal, drága kincs,
Dicsérd okosnak a butát,
Frissnek, ügyesnek a sutát,
A kikapósnak magasztald erényét,
Fülét süketnek, vaknak szemefényét,
A förtelemnek mondd, hogy gyönyörűség,
A csapodárnak azt, hogy csupa hűség,
A jó kövéret mondd soványnak,
Világ rimáját szűzleánynak,
Dicsérd kicsinynek a nagyot,
És óriásnak, aki törpe,
Állhatosnak azt, ki elhagyott,
Sudár pálmának azt, ki görbe!
A jámbor aztán nézzen a tükörbe,
És káromkodjon egy nagyot...
De akkor én már hol vagyok!


MONNA MEA

Zilia okos nő, és erkölcse tiszta.
Rajta ki nem fogsz egyhamar,
Dancsos beszéded gőggel veri vissza.


GIANETTA

Tisztes házától menten elzavar.


CARLOTTA

A cifra szó, a tömjén néki nem kell,
El nem csavarja fejét a hazug...


BEPPO

Nemcsak kenyérrel él az ember,

ládájára üt.

Majd ennek álljon ellen, hogyha tud!

Kinyitja a láda födelét, a három nő kíváncsian körülötte tolong, nézik az ékszereket, mutogatják, cicomázzák magukat. Eközben folyik a beszéd.


GIANETTA

összecsapja két kezét.

Jaj, mennyi ékszer!


CARLOTTA

                            Szép arany szelence!
Remek darab!


MONNA MEA

megnézi.

Venezia!


GIANETTA

                            Nem, Firenze!

Tovább kutatnak.


MONNA MEA

mohón.

Lánc, gyűrű...


CARLOTTA

elragadtatással.

Tű!


GIANETTA

                            Rubintos diadém!
Illik hajamhoz. Mért nem az enyém?
Jaj, engem elkerül a jó szerencse!


CARLOTTA

És hogy vakít a sok-sok drágakő!
Tarkább szivárványt nem láttam soha...


BEPPO

Mind, mind vitéz gazdám ajándoka.
Nemes nagyasszonyodnak küldi ő.
Ez kóstoló csak, hátra még a nagyja.

Lassan-lassan visszaszedte tőlük az ékszert.


GIANETTA

Ha elfogadja!


BEPPO

                            Majd csak elfogadja!

Becsapja a láda födelét.

Akármily jámbor, erkölcsös, rideg,
Csak megpuhul, ha rábeszélitek.
De hogy gyanút ne fogjon, itt-ott
Nem árt, ha ócsároltok, összeszidtok...

Carlottáboz.

Tehát még egyszer... Ki vagyok? No?


CARLOTTA

ismétli a betanítást.

                                          Kalmár!

Beppo bólint.

Ki házrul-házra drága holmival jár.

Ugyanaz a játék.

Túladna rajt kézen-közön...


MONNA MEA

belesett a kulcslyukon, elmegy az ajtótól.

Vigyázzatok!


GIANETTA

Mi az?


MONNA MEA

                            Zilia jön.


ZILIA

belép, végignézi Beppót. Ridegen.

Ki ez az ember? És itt mit keres?


CARLOTTA

sunyin, alázatosan.

Idegen kalmár. Ékszeres.

Buzgón.

Van nyakba illő sárarany keresztje,
Gyűrűje és...


ZILIA

kurtán.

                            Megmondtam, úgye, százszor,
Hogy idegent a házba ne eressz be!
A tilalomra így vigyázol?


CARLOTTA

Azt hittem...


BEPPO

alázatosan.

              Úrnőm, bűnös én vagyok csak.
A büntetést ne őrá, énreám mérd.
Én könyörögtem bébocsáttatásért,
Hogy portékámmal néked udvaroljak.
A ládám drágakővel volt tele,
Felét eladtam, megmaradt fele.


GIANETTA

A fele? Zilia, ekkora halom!

Mutatja.


ZILIA

megvetőn.

Akármilyen halom, csak cifra lom.
Ezzel a sátán ingerel a rosszra.

Carlottához.

Kergesd ki nyomban azt, ki idehozta.


CARLOTTA

egy lépés Beppo felé.


BEPPO

hátrál, könyörög.

Úton vagyok kilenc hónapja már,
Az őszre tél jött, a tavaszra nyár.
Nápolyra Píza, Firenzére Róma...
Vedd meg a holmim, olcsón odadom ma.
Szülőhazám, Torino, messze van még.
Hű feleségem várja jöttöm ott,
Lehetne csak, ma még hozzá rohannék...
De mit tagadjam, pénzem elfogyott.
És nagy adósság szörnyű terhe nyom.
Vedd le a terhet rólam, asszonyom!
Olcsón adom a holmit, félig ingyen,
Csak elmehessek valahára innen!


ZILIA

legyint

Kalmár-hazugság, szédítés, mese!
Nem kell a holmid!


GIANETTA

                            Nem kellesz te se!
Eriggy! Eriggy!


BEPPO

De...


MONNA MEA

                            Kár a szóért.


BEPPO

Olykor haszonnal jár a jótét!


CARLOTTA

Igaz; nem árt a háznál az arany.
S a drágakő... hát az se rossz, ha van!


ZILIA

Neked, te együgyű cseléd!
Rajtam fekély a cicoma, a sallang!


MONNA MEA

Mégis, talán ha megtekintenéd...?
Remekbe készült mind, ahány darab!


BEPPO

gyorsan.

Kinek kínáljam, ha nem annak,
Ki tündököl, mint ég ölén a nap,
S az asszonyok között Itáliában
Leggazdagabb, legszebb, legjámborabb?

Kinyitja a ládát.

Tekintsd meg úrnőm, azzal mit se vétesz...

Mutatja.

Ezt a smaragdot mérd szemed tüzéhez,
Melyik a zöldebb láng? Híres bizánci
Mester csiszolta...


ZILIA

oda se néz.

                            Vidd az ékszered!
És bókjaidra sem vagyok kiváncsi.


BEPPO

fejét csóválja.

Ej, asszonyom, megnézni sem mered?
Híred tudom: gőgös vagy és merész.
Nem alkuszol, nem hátrálsz, fűt a dac,
S a csillogó kavicstól megriadsz?
A bátor a veszéllyel szembenéz.


ZILIA

De elkerüli ügyesen a bölcs.
Én nem vagyok hiú, sem ostoba.
Fölös beszéddel hát időt ne tölts,
Gyanús portékád vidd! Vidd máshova!


CARLOTTA

kituszkolja.

Gyerünk, gyerünk!


BEPPO

                            Hallottam már. Megyek!
Ne tuszkolj! Ejnye!

Megbotlik, elesik, kiszórja kincseit. A sok ékszer, drágakő ott csillog-villog most a szőnyegen. A három nő halkan fölsikít. Zilia, aki az egész jelenet alatt hátat fordít Beppónak, ijedten hátranéz.


GIANETTA

összecsapja a két kezét.

                            Jóságos egek!
Bajod esett-e?


BEPPO

nyögve feltápászkodik.

                            Semmi... Semmi...
A holmimat szeretném összeszedni.
Kérlek, nemes hölgyek, segítsetek!

A három nő letérdel a szőnyegre, segít a köveket összeszedni, és a ládába visszarakni. Zilia álmélkodón, elbűvölten nézi a sok szép holmit.


ZILIA

Megvan-e minden?


BEPPO

számolgat, tízes csoportokba rakja a köveket.

                            Tíz... húsz... huszonegy...
Ez csak huszonkilenc... hiányzik egy.
A nagy rubintom...


ZILIA

odarúgja a lábával.

                            Vedd föl és eredj!


BEPPO

még mindig a földön térdelve, mutatja.

Ez valamennyi közt legbecsesebb.
Édesen vérzik, látod, mint a seb,
Melyet szívünkön Érosz nyila üt...

Zilia elbűvölten nézi.

Innen ha nézed: máglyatűz,
Belevakulsz, mikor szemedbe süt.
Onnan ha nézed: üde szűz,
Arcán a szép szemérem bíbora...
Ezer a színe. Hol sötétbe mélyül,
Fekete, mint Falerno óbora,
Dús leve áldott venyigéjű hegynek!
Nézd itt a hajnalt, most bújt ki az éjbül!
Emitt a rózsát, mely nemes tövön nyit...


MONNA MEA

Zilia vedd meg! Vedd meg ezt az egyet!


GIANETTA

kitör.

Mit ezt az egyet! Vedd meg valamennyit!
Azt mondja, olcsón adja. Mért ne vennéd?
Fogd üstökén a jó szerencsét!
Zilia, hidd el, jó dolog!

Súgva.

Tartsd meg a legjavát! S azonnal
Adj túl a többin!


MONNA MEA

                            Mégpedig haszonnal.


GIANETTA

Ha volna pénzem...!


ZILIA

még habozik.

                            Gondolod?
Az a rubint, az csakugyan szép.


GIANETTA

Vedd meg. S mutassa, mije van még.

Int Beppónak. Az odalép.


ZILIA

Csak a rubintot.


MONNA MEA

Soha szebbet!


GIANETTA

Meg ezt a türkizt. Mutatja. Mint a magas ég.
Mint Mária palástja, tiszta, kék.
Jaj, ne szalaszd el, Zilia, vedd meg!


CARLOTTA

A szép smaragdot nem hagynám azért se...


MONNA MEA

Sem ezt a gyűrűt...

Mutatja.


ZILIA

befogja a fülét.

                            Kígyók! Már elég!
Csak a rubintot! Mondd, mit adjak érte?


BEPPO

Máris tiéd. Odaadja neki. Az ára?
                                          Semmiség.
Még annyi se. Annak is csak fele...


ZILIA

Pénzről beszélj! Ne kertelj! Ki vele!
Mit adjak érte?


BEPPO

fejét vakarja.


ZILIA

                            Hallgatsz?


BEPPO

int a három nőnek, azok visszahúzódnak.

                            Számolok...

Mormolja.

Hat, hét, kilenc... tíz... mondjuk, kereken,...
Nem, nem lehet... így nem megy a dolog.

Körülnéz.

Sokan vagyunk...


ZILIA

gőgösen

                            Barátaim a hölgyek,
Számukra titkom nincs.


BEPPO

                                          De van nekem.
Négy szem között, úrnőm, alkudni könnyebb.
Hát... ha lehetne, hogy a hölgyek itt...


CARLOTTA

nevet.

Vigyázz, a szemedet kivájjuk!


MONNA MEA

Jó, jó, megyünk...


GIANETTA

                            Majd odabent kivárjuk,
Míg elhazudtad összes titkaid.


ZILIA

Erszényemet, Carlotta!


CARLOTTA

                            Szaladok.

A három nő el Zilia szobájába.


ZILIA

És most beszélj a kőről! Hogy adod?


BEPPO

egyszerűen.

Ingyen.


ZILIA

              Mit? Ingyen? Hogy mondod, ravasz?


BEPPO

Úgy ahogy érted. Ingyen, asszonyom.
A zafírt, a smaragdot rá adom
És tetejébe... amit csak akarsz!


ZILIA

Lassan! Nem értem. Ennyi minden,
Rubint, smaragd s a többi... minden ingyen?
Megháborodtál? Én hallok nagyot?
Amid van, ingyen, ingyen itt hagyod?
Bolondszokás ez, nem kalmárszokás.
Ember, gyanús vagy!


BEPPO

                            Úrnőm, megbocsáss,
Nem én adom.


ZILIA

No lám!


BEPPO

                                          Azazhogy én...
És mégsem én...


ZILIA

                            Ki adja hát, ha nem te?

Megsejti a dolgot, meginog.

Á!


BEPPO

bűnbánóan.

              Kitaláltad. Jó gazdám, szegény
Agárdi Péter, bús magyar levente...
És adna százszor és ezerszer ennyit
Egy szavadért. Egy pillantásodért.
Egy mosolyért, amely fájdalmat enyhit...


ZILIA

sápadtan, felindultan.

Te átkozott kerítő! Ezt mered?
Velem? Házamban?

Az ajtóhoz fut, kinyitja.

                            Hajhó, emberek!

Beppóhoz.

Cselédeimmel véresre veretlek!

Kitárja a másik ajtót.

Gianetta, Monna Mea... Kik szerettek,
Gyertek! Segítség! Carlotta! Gyalázat!...


BEPPO

nyugodtan.

Csöndesen, úrnőm, fölvered a házat!
A Szentírás csak irgalmat tanít...


ZILIA

dühtől remegve.

Még mindig itt vagy, sátán követe?


BEPPO

m. f.

Irgalom!

Letérdel.

              Ím, letérdelek eléd,
És úgy könyörgök... nem magamnak,
A gazdámnak, szegény beteg magyarnak,
Add vissza múló-tűnő életét!
Már-már halódik, rabja szép szemednek.


GIANETTA

benyit a nőkkel.

Zilia, hívtál?


PIETRO

a másik ajtón jön.

                            Úrnőm...?


ZILIA

egy másodpercig habozik.

                                          Elmehettek!

Mind elmennek.
A még mindig térdelő Beppóhoz.

Kelj föl!

Beppo föláll.

              Te is menj!
                            Meg ne lássalak
Templomban, utcán, erkélyem alatt!...
A gazdádat se...


BEPPO

rakosgatni kezdi a holmiját.

                            Ebbe belehal.
Kár volna érte. Szép és fiatal.
Nemes, vitéz, jó. És téged szeret.


ZILIA

Mi közöm véle?


BEPPO

ugyanaz a játék.

                            Jaj, nem ismered!
A szerelem nem áldás rajta, átok.
Mióta Szent Pál templomában látott,
Se nappala, se éjjele.
Sorvad. Beteg. Nincs álma...
                                          Járni gyenge.
Belepusztul a szerelembe!

Nem akar elkészülni a munkával.

És te ölöd meg.


ZILIA

vállát vonja.

                            Balga vád!


BEPPO

Egy jó szavaddal meggyógyítanád.
Keserves éjszakáin hajnalig
Rólad beszél, hozzád fohászkodik.
Téged hasonlít csillaghoz, virághoz,
Kismadarának szólít és becézget.
Majd szörnyű láz gyilkos tüzében égve,
Vádol, szidalmaz, gyűlöl és megátkoz...
Jaj, keserű sors, jaj, fekete végzet!
Szánd meg, nemes hölgy! Mi a vétke?
Az, hogy szeret? Hát kit szeressen itten?

A szobára mutat, ahol a nők eltűntek.

Azokat ott bent? Attól ments meg, isten!
Nagyobb csapás vón száz pokolnál.
Szép vagy, nemes vagy. Épp csak jó ne volnál?
Szegény gazdámnak kegyelem!
Egy szót, csak egy jó szót üzenj velem
A szenvedőnek vígaszul.
Egy szót, amely megértő, jó, szelíd...


ZILIA

ellenségesen.

Jó szót? Mikor bemocskolt oly gazul,
Oly arcpirítón ezzel itt?

Az ékszerekre mutat.

Ne véld, hogy elhiszem ravasz meséd!
Mi van mögötte? Férfibölcseség:
Hol foganatja nincs a buja szónak,
Pénzt az erszénybe, ékszert a lotyónak!
Az megvakítja, akkor a mienk!


BEPPO

Agárdi Péter nem afféle cenk.
Tiszta a lelke és a szándoka.
Csak hódolás szerény ajándoka.
Egy szál virág - e drágakő csak annyi.
Jó szívvel adják, illik elfogadni.
Gazdám cserébe mit se kér.
Könyörgök, asszonyom, ne tétovázz,
Nem vétkezel, ha véle szóba állsz.
Hallgasd meg, úrnőm, jót cselekszel!
Hadd lásson egyszer, szemtül szembe egyszer,
Mint látott messziről szépnek, nemesnek!
Hadd sírja el, miattad mi gyötörte,
Aztán bocsásd útjára, mindörökre!


ZILIA

Úgy cselekedjek jót, hogy bűnbe essek?
Máson segítsek s elkárhozzak én?


BEPPO

Vívódsz magadban kishitűn.
Az alamizsna sose bűn,
És a ridegség nem erény.
Te jámborságból inkább megölöd.
Isten, ki hallja a felhők fölött
Az angyalok dalát s a földi jajt,
Mit véle tettél, számon kéri majd.

Becsapja a láda födelét.

Bocsánat, asszonyom...

Meghajol, indul.


ZILIA

egy pillanatnyi habozás után.

                            Megállj!


BEPPO

villámgyorsan megfordul.


ZILIA

Azt mondod...


BEPPO

                            Azt! A szíve fáj...


ZILIA

Nem ezt! Ne ezt! Tiszta a szándoka.
Csak hódolás szerény ajándoka?...


BEPPO

égnek emeli kezét.

A Madonnára! Esküszöm!
Szerelme...


ZILIA

szavába vág.

                            Ahhoz nincs közöm.
De hogyha néki alamizsna kell,
Egy szó - megkapja tőlem. Jöjjön el!


BEPPO

boldogan.

Azonnal itt lesz, fogadom!

Közelít a ládával.

És hódolatját...


ZILIA

egy kis habozás után.

                            Jó! Elfogadom.

Kiszól.

Carlotta! Lotta!

Carlotta megjelenik.

                            Hamar! Az erszényem!


CARLOTTA

átadja.

Hozom...


ZILIA

int neki, hogy Beppónak adja.

                            Ez a tiéd!


BEPPO

vonakodik.

                            Asszonyom, én nem...


ZILIA

Tedd el!

Elfordul.


CARLOTTA

súgja.

Arannyal teletömtem.

Odahajítja neki.


BEPPO

Engedd meg, asszonyom, hogy megköszönjem!

Visszadobja Carlottának, ráhunyorít, hogy tegye el, Carlotta mosolyog, keblébe csúsztatja az erszényt. Beppo megcsókolja Zilia ruhájának a szegélyét.


ZILIA

egy kis gúnnyal.

És most siess, mert meghal a beteg!


BEPPO

vígan.

Viszem az orvosságát. Sietek.

Kiszalad.

Függöny


MÁSODIK KÉP

Szín: valamivel később ugyanott. A csillár gyertyái égnek. Az erkélyablakot becsukták, nehéz brokátfüggönyt húztak eléje. Mikor a függöny szétmegy, a szín egy pillanatig üres. Aztán nyílik a fenékajtó, jön Péter és Beppo, Pietro kíséri őket.


PIETRO

Erre, uram. Azonnal megjelentem
Jöttöd. Ha várnál...


PÉTER

                            Várok.

Pietro meghajol, kopogtat Zilia ajtaján, el.

                                          Várni csendben,
Szerelmesen, türelmesen,
Mint ritka vadra fárasztó lesen:
Jól megtanultam olasz ég alatt.


BEPPO

Most már ne zúgolódj! Egy pillanat,
S akit szeretsz...


PÉTER

                            Ma szemtül szembe látom,
Hallom a hangját! Megmentőm, barátom!
Beppo! Fiam!

Rázza, ölelgeti.

                            Most sem hiszem még!
Hol van? Miért nem jő?

Másodpercnyi szünet.

                            Gyanús a csend.


BEPPO

vállát vonja.

Magát még csinosítja odabent,
Hadd ámuljon, hadd ájuljon a vendég.


PÉTER

Gyalázkodol? Ne káromold, zsivány!


BEPPO

Csak örülök. Tudom. A hölgy erényes,
Becsületére, jó hírére kényes...
De mégis, mégis tetszeni kiván.


PÉTER

A drága!...


BEPPO

                            Mégse higgy az asszonyoknak.
Katona vagy csak, nem olasz, magyar.
Szépszó-hivő. Rajtad hamar kifognak,
A legbutább is ujjára csavar.
Esküdözik, nevet vagy pityereg.
S te lépre mégy...


PÉTER

fejét rázza.

                            Ej, nem vagyok gyerek.
Űzvén az ellent, ostromolva várat,
Kardom s karom számos csatákba fáradt.
Tudom, mikor széthull a vert sereg,
Fut a paraszt, a polgár háza ég,
A lány, az asszony, kit prédára hagynak,
A katonának könnyű martalék.
Tudom zamatját a vidám kalandnak,
Volt benne részem. Ez nem az.
Amit ma érzek, tiszta és igaz,
Alázatos rajongás, hódolat csak.
Szép szerelem. Bokréta szívemen.


BEPPO

Óvlak, uram. Jámbor magyar agyadnak
A csalfaság, a fortély idegen.
Ez más világ. Itt megfognak, eladnak.
Hát jól vigyázz imádott asszonyunkra!
Én láttam őt. Prüszkölt, pirult a szentem,
Gőgös, fagyos volt. Lábáról levennem,
Hitemre mondom, nem volt könnyű munka!


PÉTER

legyint.

Megszelídül, ha búmat elpanaszlom.

Az ajtót nézi.


BEPPO

Leány ha volna! Ártatlan leányka.
Csodálkozó, most zöldülő palánta,
Akkor talán. De nem leány ez. Asszony!
Okos, ravasz, hideg, hiú, szeszélyes...
Mit asszony! Özvegy! Százszor oly veszélyes!
Egy jámbor embert sírba vitt már.
Tőled, uram, ki tudja, mit vár.


PÉTER

Nem kérhet annyit, hogy többet ne adjak!

Az ajtó nyílik.

Ne káromold! Jön!


BEPPO

meghajol

                            Jó! Magadra hagylak.
Lent várlak. Itt időd, ha jól telik,
Nehogy siess! Ráérek reggelig.

El.


PIETRO

kitárja az ajtót, Zilia belép a két asszonnyal.


PÉTER

meghajol.

Úrnőm...


ZILIA

pazar ruhában, sok ékszerrel, mintegy hangsúlyozva, hogy Péter ajándékára nem szorult rá.

                            Vitéz levente, üdvözöllek.
Várattalak, de rossznéven ne vedd!


GIANETTA

közbeszól.

Imádkozott...


ZILIA

a nőkre mutat.

                            Barátaim a hölgyek.

Péter és a nők meghajolnak.

Tőlük tudom jó híred és neved.
Házam magányos, szomorú, sötét.
Férfi - mióta férjem elesett -
Nem lépte át elárvult küszöbét.
Imáimat hallják csak a falak...
Kicsit sokáig készülődtem arra,
Hogy érdemed szerint fogadjalak.


PÉTER

Későn ha jő is az öröm - öröm.
Jóságodat, nemes hölgy, köszönöm.
Régóta nem volt részem semmi jóban.
Ha szólhatok...


ZILIA

bólint.

                            Mi mondanivalód van?

Péter egy pillanatig habozik.

Hallgatsz? Vagy úgy! A hölgyek megzavarnak?


MONNA MEA

Hárman egy ellen!


GIANETTA

                            Sok az egy magyarnak?


PÉTER

Csiszolt elmétek csípős nyilait,
Szép hölgyeim, rám pazarolni kár.
Fájóbb sebet kaptam gyakorta már...

Elfordul, Kis szünet.


MONNA MEA

Ziliához.

Menjünk talán?


ZILIA

                            Maradjatok csak itt!
Ha az a szó, melyet kiejtene,
Nem könnyű bók, nem bűvölő zene,
De tiszta és igaz szó, nem hamis:
Miért ne hallanátok meg ti is?
Így van, nemes vitéz?


PÉTER

                            Így, asszonyom.
A szó, mely ajkamon fakad,
Oly tiszta, oly igaz, mint tenmagad,
Te vagy a szó. Szabad kimondanom
Szép nevedet, szépséges Zilia?


GIANETTA

Hitemre, jól beszél a dalia!

Ziliához.

Ha van a földön valami igaz,
Valaki tiszta: Zilia, te vagy az!


ZILIA

Így már megértjük egymást, jó lovag!

A nők leülnek.

Hallom, beteg vagy, búsulsz is sokat.
És azt hiszed: megenyhülsz bánatodban,
Ha nékem elpanaszlod, mi bajod van.
Hát jó, beszélj! Nem volnék jó keresztény,
Ha nem segítenék a szenvedőn.


PÉTER

A hallgatáshoz több erőm
Van, mint a szóhoz. Ó, ha merném
Úgy elzokogni bánatom, kinom,
Ahogy magános éjszakáimon
A süket vánkosnak, melyen
Hiába nyugtatom lázas fejem...
De nem merem. Gőgös vagy és rideg.
Látom fagyos tilalmát szép szemednek.
Bajom tudod jól. Szólnom hát minek;
Ha nem szabad megvallanom: szeretlek!?

Monna Mea és Gianetta Zilia háta mögött integetnek neki, biztatják.


ZILIA

Egy szót se erről! Megígérted!
Szerelem?


PÉTER

              Tiszta és igaz.


ZILIA

Szerelem! Nem tudom, mi az.


GIANETTA

Megmagyarázza és megérted.


ZILIA

Nem! Nem! Ne biztasd!

Péterhez.

                            Te se fáraszd
Azzal magad, hogy megpuhíts.
Hiába minden! Halld a választ:
Akit szerettem, eltemettem.
Számomra többé férfi nincs.
Nem kell szerelmük. Nem kell a tiéd sem.

A nőkhöz.

Ti ismertétek a derék Orlandót!


MONNA MEA

a kép felé sóhajt.

Mint a falat kenyér, olyan volt.


ZILIA

Derék vitéz volt. Féltett. Szeretett.


GIANETTA

Kérőt azóta hatot vagy hetet
Kikosaraztunk. És megint van egy.
Nerino!


MONNA MEA

              Gazdag úr!


GIANETTA

                            Ahhoz se megy!


PÉTER

Nem engeded a szerelmet magadhoz!
Bősz porkolábod, zsarnokod, az emlék
Nem tűr meg új szerelmest és szerelmét?
Őriz. Vigyáz rád...


ZILIA

                            Ne vitatkozz!


PÉTER

Fénytől, örömtől elzár irigyen,
Hogy ne lehess többé már sose boldog?


ZILIA

Jaj, hogy szavalsz! A férfi mind ilyen!
Azt hiszitek, segít tirajtatok,
Hogyha kalandra szomjas ajkatok
Legédesebb szavával ostromoltok?
Csak rimánkodni és hazudni tudtok,
Hazugságot sírtok, könnyet hazudtok.


PÉTER

Kemény a vád, nemes hölgy. Higgyed el,
Tudunk mi ennél többet is, ha kell.
Tudjuk viselni, mit a sors reánk mért,
Tudunk harcolni Istenért, hazáért,
Áldozni életet, ontani vért
Egy asszonyért, egy álomért,
Valamiért, ami elérhetetlen.
Tudunk szeretni. Tűrni szárnyszegetten.
Panaszt, keservet, kínt elfojtva állni,
Meg nem inogni, történjen akármi.
Szenvedni némán. Várni árván,
Összeszorított foggal. Hinni mégis,
Hogy kiderül a legsötétebb ég is,
Reánk köszönt a békítő szivárvány
És tikkasztó, soká meddő utunk
Végén a rég várt, boldog óra friss
Örömgyümölcse...


ZILIA

                            Ez minden?


PÉTER

                                          Tudunk
Nemcsak beszélni, elnémulni is.
Elmondanom ha tiltod, hogy mit érzek,
Hallgatok inkább. És titokba vérzek.


ZILIA

Ki bűne, hogy szeretsz? Ki biztatott
Fényt, éltető hevet keresni ott,
Hol úr a bús sötétség és a fagy?
Jártál utánam - meg se láttalak.
Számodra nem volt egy tekintetem se,
Nem tudtam azt se: vagy-e, és ki vagy?
Vak szenvedélyed maga szülte csak,
Hogy rád nehezedett a balszerencse,
S ráhullt szivedre a fekete fátyol.
Te vagy a bűnös. Engem hát ne vádolj!


PÉTER

Vádolni nem, csupán szeretni merlek.
Való igaz: a bűnös én vagyok.
Te meg ártatlan, mint a gyermek,
Aki ha vét, nem tudja, mit vét.
Nagy bánatom azóta még nagyobb,
Mióta veled szemtől szembe állok,
S tudom örökre elveszítlek ismét.
Hát csak azért mutattad szép személyed,
Hogy fukarul azonnal visszavedd?
Szájad piros pecsétjét, éjszemed
Tüzet ne lássam többé? Mondd, hogy éljek
Hangod vigasztaló zenéje nélkül?

Kis szünet.

Ó, hogyha jönnél hozzám, feleségül...


ZILIA

Nem. Mondjam újra, nem kell senki? Senki!
Se te, se más! Hagyd abba! Hát nem érted,
Hogy nem szeretlek? Nem tudlak szeretni.
Csak szánalomból küldtem érted,
És én vagyok most mégis a kegyetlen?
Nagy a világ és sok a szép nő,
Szebb, szelídebb mint én...


PÉTER

fejét rázza.

                                          Hiába! Késő!
Te vagy számomra az egyetlen.
Te vagy a legszebb. Rútak rútja volnál,
És gonoszabb a kénköves pokolnál,
Tudnálak átkozott hamisnak,
Téged szeretnélek még akkor is csak.

Búcsúzkodón meghajol.

Isten megáldjon!


ZILIA

                            Sajnállak, nemes
Vitéz. Kivánom is, hogy Isten
Nagy bánatodban megsegítsen,
Hogy megvigasztalódj és elfelejts!

Föláll, a két nő is.


PÉTER

Köszönöm, asszonyom. Megyek.
De mielőtt elhagynám házadat,
Útravalónak tőled, ha szabad,
Hadd kérek egy utolsó, nagy kegyet.


ZILIA

Mit kérsz? Beszélj! Megfogadom,
Nem utasítom vissza mostohán.
Hahogy megadhatom, hát megadom.


PÉTER

Itt Piemontban régi hagyomány,
Sok százados, ártatlan népszokás,
És megható és kedves, szép szokás,
Hogy amikor a vendég útra kel,
Nagy útra, melyről többé vissza nem tét,
A ház úrnője, mint testvért a testvér,
Testvéri csókkal búcsúztatja el.
Hát engem is utamra így eressz!
Csókolj meg, Zilia! Kérésem csak ez.


ZILIA

ijedt, tiltakozó mozdulat. Tűnődik. Szünet.

Várakozás.


PÉTER

Tűnődsz, megadd-e, megtagadd?


GIANETTA

gyorsan.

Bocsánat. Közbeszólnom ha szabad,
Jogos a csók.


MONNA MEA

ugyanúgy.

                            Torino, Moncalieri,
Egész Piemont vallja: ez szokás.
Mutatja példa százszor százezer.


GIANETTA

A csókot meg kell adni, hogyha kéri,
Ez alamizsna, semmi más,
És megtagadván, Zilia, vétkezel
A hagyomány s a jó erkölcsök ellen.


MONNA MEA

A búcsúzóhoz mért vagy oly kegyetlen?
Erre a csókra nem jő soha másnap.


GIANETTA

Ne nézd gonosz bujálkodásnak,
Incselkedő játéknak pelyhes ágyon!
Mi ez a csók? Kendőlobogtatás,
Baráti búcsú, csöndes isten áldjon.
A kegy, melyet kér, nálunk nem szokatlan.
Add meg te is, miként megadja más!
Illik megadni.


MONNA MEA

                            Igazad van.


ZILIA

Jó! Megadom, mit a levente kért.
Agárdi Péter, jöszte csókomért!

Int barátnőinek. A két nő eltűnik. Péter boldog föllélegzéssel Zilia felé siet, de az tiltón fölemeli kezét.

Ne még! Egy pillanatra állj meg itt!
Még mielőtt a csóktól elszokott szám
Alamizsnáját néked odaadnám,
Hadd kérek tőled én is valamit.


PÉTER

Máris megadtam. Én nem alkuszok.


ZILIA

Vigyázz! Ki tudja, hátha sok,
Mit csókomért cserébe kérek?
Valóra váltva szép csak az igéret.
Vakon igérsz. Hetvenkedel!
Fizetsz-e majd, mikor fizetni kell?


PÉTER

mosolyog.

Kérj! Kérj akármit!


ZILIA

                            Jó vitéz,
Eleddig könnyű volt a játék,
A drágakő hitvány ajándék,
Legolcsóbb annak, aki adni kész.
Nekem kevés. Több kell nekem.
Ne cifra ékszert, mást és többet adj,
Akkor talán majd megtudom, ki vagy.


PÉTER

Mindent, amit kérsz. Vérem. Életem.
Csak add a csókot! Zilia, mi az ára?


ZILIA

Megadod? Esküszöl?


PÉTER

esküre emeli kezét.

                            A Szűzanyára!
Pusztuljak el, ha esküm megszegem.
Fegyvert ne forgassak többé csatában,
Pogány rabtartó ostorozza hátam,
Lábam-kezem véresre marja lánc,
Asszony kezétől leljem csúf halálom,
Ha, mit fogadtam mint lovag, nem állom!


ZILIA

Te mondtad. Úgy legyen!

Nyakába borul, kétszer forrón szájon csókolja.


PÉTER

szédülten, rekedten.

                            Most mit kivánsz?


ZILIA

keményen, kegyetlenül.

A csók után, most, hogy utadra mégy,
Kivánom, három évig néma légy!

Péter, egy pillantás, megrendül.

Amelyre forró ajkam rátapadt,
Szó el ne hagyja addig ajkadat,
Amíg a három év lepergett.
Légy néma! Hallod?


PÉTER

meghajol.


ZILIA

                            Örömöd, keserved,
Mindazt, mi benned vágy és gondolat,
Álom, harag, reménység, tréfa, gond,
Magadba fojtsd a három év alatt,
Némán viseld, és senkinek se mondd!
Mikor nevetnél vagy jajongva sírnál,
Légy néma, mint a börtön éje,
Mint elhagyott kút moha-lepte mélye,
Légy néma mindig! Némább légy a sírnál.
Magad mondottad, nem felejtem el:
Tudsz tűrni bajt, csapást viselni bátran,
Nemcsak beszélsz, de hallgatsz is, ha kell.
Most kell! A szájadat lezártam.
Kellett a csókom?... Alamizsna?... Kegy?...
Hogy véle holnap már eldicsekedj,
S tódítva cifrázd kalandos meséid?
Hallgatni fogsz! Hallgatni három évig!
Doromboló szerelmi zsoltár
Muzsikájával ostromoltál,
Adtál rubintot és zafírt. Siket
Fülembe sóhajtottál rímeket,
Kértél még asszonyodnak is! Remek!
Sokat kínáltál, mégsem eleget!
Ha állod azt, amit fogadtál,
Szót, hangot eltemetve, némán
Gondolsz keserves három évig énrám:
Mit csókomért cserébe kértem,
A hallgatásodat talán megértem.
Szebben beszél majd minden ékszerednél.
Hallgatsz-e? Mondd!


PÉTER

némán meghajol, indul kifelé.


ZILIA

                            Levente, jól feleltél!

Függöny

Második felvonás

HARMADIK KÉP

Szín: ugyanaz a szoba Zilia házában. Egy év múlt el. Napsütéses tavaszi délután. Zilia, Gianetta, Monna Mea és Carlotta egy régi dalocskát próbálgatnak, énekük már a függöny felgördülése előtt hallatszik.

Mikor a függöny felgördül, változatlan unalomban a kandalló előtt ülnek, még mindig ugyanazzal az oltárterítővel bíbelődnek, dolgoznak is rajta, nem is.MIND A NÉGYEN

énekelnek.

"Fáj a szívem, fáj nagyon,
Messze jár a rózsám..."


ZILIA

leinti őket, befogja a fülét.

Rossz! Rossz! Hamis!

Az ének abbamarad.


MONNA MEA

sértődötten.

                            Hamis?


ZILIA

                            Szegény dalocska,
Még most se tudjuk!


GIANETTA

mentegetőzik.

                            Harmadnapja hozta
Messer Nerino, Nápolyból jövet!


CARLOTTA

Az ember, úrnőm mindent elkövet,
Hogy megtanulja a melódiát.

Nevetnek.


ZILIA

Nincs fületek!


CARLOTTA

                            Van!

Odanyújtja, Zilia megcibálja.


MONNA MEA

sóhajt, megadással.

                            Kezdjük újra hát!


ZILIA

Figyeljetek rám! Négyen együtt,
Amikor intek, mind, egyszerre kezdjük!

Int.


MIND A NÉGYEN

énekelnek.

"Fáj a szívem, fáj nagyon,
Messze jár a rózsám,
Hírt se hallok, nem tudom,
Visszajő-e hozzám?
Visszajössz-e, édes, szép szerelem?
Nélküled jaj, mi lesz velem?"

Nevetnek.


ZILIA

Lám, így be kedves!


GIANETTA

                            Szebb vón még, ha lanton
Kísérné egy csinos legény!


CARLOTTA

sóhajt.

                                          Galambom!


MONNA MEA

ugyanígy.

Aki szeret!


ZILIA

szenteskedőn.

              Pajkos beszédeinkkel
Öljük időnket, nótázunk, henyélünk.

Az oltárterítőre mutat.

Oltárterítőnk vajmi rég,
Egy éve kezdtük. Nem kész ma se még.


GIANETTA

Jaj, szívből únjuk, Zilia, hidd el!
Elfonnyadunk belé.


MONNA MEA

                            Klastromban élünk.


GIANETTA

Napestig itthon ülünk.


MONNA MEA

                            Hímezünk.


CARLOTTA

S hogy máson is jár olykor az eszünk,
Bűnünkül Isten föl ne rója!


GIANETTA

az ablakra mutat.

Nézd, kinn tavasz van. A világ ragyog.
Ó, zöld olajfák! Édes jó szagok!
Ilyenkor lángolóbb a férfi csókja.
És mi a sorsunk? Böjt és kézimunka.
És soha farsang, soha tánc...

Duzzog.

Tőlünk kicsit sokat kivánsz.

Az ablakhoz megy, kinéz.


CARLOTTA

A jámborságot hagyjuk aggkorunkra,
Bús vigaszául csóktalan napoknak!

Odalent az utcán hárfa szólal meg.


GIANETTA

Az ablakon a szerelem kopogtat.
Te meg csak itt ülsz tétovázón, resten...
Nyissuk ki néki! Beeresztem...
Zilia, szabad?

Már nyitja is.


ZILIA

nem tiltakozik túlságosan.

                            Ne bántsd, bolondos!

Gianetta kinyitja az ablakot. Meleg napsütés tódul be rajta a muzsikával. Egy pillanatig valamennyien a muzsikát hallgatják.


CARLOTTA

kíváncsian.

Ki muzsikál?


GIANETTA

                            Regös. Gúnyája rongyos.
Sápadt az arca. Meggörnyedt a háta.
Fáradt kezében ócska hárfa...

A HÁRFÁS

most énekelni kezd.

"Egy jó magyar levente,
Legjobb a jók között,
A bús Pannóniából
Itáliába jött.
Itt majd hogy éhen holt,
Olyan szerelmes volt."

A nők nevetnek.

A HÁRFÁS

kis közjáték után folytatja.

"Napestig szomjan-étlen
Az utcasarkon állt,
Úgy várta büszke hölgyét,
Vigyázta ablakát.
És mint a sápadt hold,
Ereje fogytán volt."

A nők egymásra néznek, Zilián egy kisnyugtalanság mutatkozik.

A HÁRFÁS

mint fent.

"És szólt a jó levente,
És esdekelve kért:
Kivánj, kivánj akármit
Egy édes csókodért!"

Zilia és a nők fölugranak. Zilia az ablak felé siet, int Gianettának, hogy csukja be az ablakot. Mialatt Gianetta becsukja az ablakot, a hárfás folytatja a dalt.

"Akármi drágán mérd!
Egy édes csókot kért."

"A gőgös özvegyasszony..."

Gianetta végre becsapta az ablakot. A zene elnémul. Pillanatnyi csönd. A nők egymásra néznek.


ZILIA

Ki az, ki énvelem ilyet mert?
Szaladj, Carlotta, hívd föl azt az embert!


MONNA MEA

Adj néki pénzt, hogy fogja be a száját!


GIANETTA

Majd itt fejezze be históriáját...


CARLOTTA

kisiet.


ZILIA

Gianettára néz.

Az ablakon a szerelem kopogtat?
Inkább a szégyen.

Elfordul tőle.


MONNA MEA

rosszhiszeműen.

                            Tán nem is neked szól!


ZILIA

A gőgös özvegyasszony? Hát ki másnak?


GIANETTA

úgy, mint Monna Mea.

Véletlen ez. Gonosz találkozás csak.


ZILIA

Az ablakom alatt? Te is tudod jól,
Rólam dalolt a tiszteletlen.
És én, a tiszta, utca csúfja lettem!

Leül, kezébe hajtja fejét, elgondolkozik.

Kis szünet.


MONNA MEA

elábrándozón.

Egy éve múlt, hogy itt járt.


GIANETTA

ugyanúgy.

                            Katonában
Még jámborabbat sose láttam.
Mikor megkapta azt, miért könyörgött,
A búcsúcsókot...


ZILIA

fölnéz.

                            Még ti is gyötörtök?


GIANETTA

Tán megszeretted? Fájlalod, hogy elment?


ZILIA

gőgösen.

Kit egyszer láttam, azt az ismeretlent?


MONNA MEA

Azóta hírt se hallottál felőle?


ZILIA

fejét rázza.

Nem én!


MONNA MEA

              A hárfás hoz talán.


ZILIA

                            Mi lett belőle,
Milyen csatákban, merre vitte útja
- Nagy a világ -, megmondani ki tudja?
Azt sem tudom, meghalt-e, él-e!
S hidd el, kiváncsi sem vagyok rá.


GIANETTA

Ha mégis egyszer sorsa visszahozná,
S jönne megint, a régi vágyban égve,
Hogyan fogadnád?


MONNA MEA

                            Úgy, mint ma egy éve?


ZILIA

fölháborodik.

Hogy szóba álljak véle még?
Ti törtetek rám, hogy jámbor, derék
Vitéz. S hetvenkedőn eljárt a szája.
A csókom nem volt néki szent;
A csúf kalandnak híre ment,
Ma minden kóbor igric kornyikálja!

Az ablakra mutat.

Az ajtó kinyílik, megjelenik Carlotta Beppóval. Beppo rongyos, sápadt. Kezében hárfa. A nők az első pillanatban rá se ismernek.


CARLOTTA

Beppo ez, úrnőm!


GIANETTA
MONNA MEA

                            Beppo!


BEPPO

meghajol.

                            Asszonyom...


ZILIA

No lám, te vagy! A kalmár! Most a hárfás!
Előbb hízelkedő, utána lármás
Ingerkedő. Mindig csaló.


BEPPO

szabadkozik.

                            Ma rom
Vagyok csupán. A régi Beppo romja.
A gaz pogány golyót lőtt bal karomba
Szendrő alatt, hol gazdámmal csatáztam.

Mutatja.

Súlyos sebem nem egy, de száz van.


CARLOTTA

Jaj, száz sebed!


GIANETTA

                            Ne mondd!


MONNA MEA

                                          Mondd!


BEPPO

füllent.

                                          Kelevéz,
Golyóbis, szablya, dárda, kopja
Nyomán ömlött a vérem. Jaj, nehéz
Időket éltünk Moncalieri óta!


ZILIA

Éltünk?


BEPPO

              Gazdám meg én. Mikor kiadtad
Útját, pogányul szenvedett miattad...


ZILIA

De kiheverte. És azóta boldog,
Mióta rólam utcán dalt daloltok?


BEPPO

Csak én daloltam, úrnőm. S csak neked.
Már napok óta itt ólálkodok,
Hozzád bejutni nem tudtam sehogy.
Szolgád kegyetlenül megkergetett...
És ablakod, házad kapuja zárva...
A dal nekem csak arra kellett,
Hogy rám terelje szunnyadó figyelmed.
Most itt vagyok. Nem kell tovább a hárfa!

Összetöri.


ZILIA

Jöttél ravasz mesével, róka, hogy
Rajtad segítsek?


BEPPO

vállát vonja.

                            Ej dehogy!
Ranzano püspök úr kíséretével
Jöttem magyar tolmácsolónak.
Megléptem itt partján a Pónak,
Apám, anyám itt él a vár alatt.
Gazdámnak elmesélem, láttalak,
S fülébe súgom: nagy a baj,
Még gyönyörűbb vagy, mint voltál tavaly!


CARLOTTA

elragadtatással.

De jól beszél az istenadta!


ZILIA

mosolyog.

Tíz aranyat adj néki, Lotta!


BEPPO

tiltakozik.

Ne is kináld. Ha lyukas is a csizma,
És rongyos a gúnyám, nem kell az alamizsna.
Van pénzem is még, s van, aki fizet.
A gazdámon segíts, ha van szived!


ZILIA

Megint én? Mindig én?


GIANETTA

                            Gazdád is itt van?


BEPPO

fejét rázza.

Az messze jár! Hol a hitetlen,
Hol a cseh zsebrák, hol a német ellen
Távol csatázván pusztít soraikban.
Vásárra vitte százszor életét.
És nemcsak adja, várja a halált,
Néki magát már régen eljegyezte...
A csókod, úrnőm... haj, az volt a veszte.


MONNA MEA

Pogány beszéd ez!


GIANETTA

                            Fickó, ne bomolj!


ZILIA

Azért vagy itt, hogy káromolj,
S megint a gazdád végzetén zokogj?
Nem katona a gazdád? Sorsa, hogy
Ha hullni kell, hát hulljon is a vére.
Zsoldoshalál ez. Megfizetik érte.


BEPPO

nevet.

Zsoldos? A gazdám?


GIANETTA

                            Az hát!


BEPPO

                            Dehogy a'!
Mátyás magyar király úr seregében
A fekete vitézek hadnagya,
Vezér! A nagy király barátja,
Mellette ül tanácsban, estebédben,
Ha poharaznak, vagy ha kocka járja.
Törökverő. Németverő.
Hír és dicsőség, minden az övé ma.


ZILIA

Akkor meg mi baja?


BEPPO

                            Mi baja?

Majdnem ordítva.

                            Néma!
Már nem Agárdi... Néma Péter ő!


ZILIA

megijed, megrendül.

Ó! Néma!


GIANETTA

              Néma?


CARLOTTA
MONNA MEA

egymásnak súgják.

                            Néma!

Kis szünet.


ZILIA

zavartan, egérutat keres.

                            Mely csatában
Vesztette el szavát?


BEPPO

fejét rázza.

                            Nem, nem csatában.

A szobára mutat.

Itt hagyta... itt veszett el, most egy éve.
Pannóniából visszajöttem érte,
Hadd nézzek itt körül, hogy megtaláljam!
Kinél keressem?


ZILIA

fagyosan.

                            Tőlem kérdezed?
Ha azt hiszed, hogy itt veszett,
Keresd!


BEPPO

              Mióta itt járt akkor éjjel,
Azóta hallgat. Néma.


ZILIA

egy kis büszkeséggel, elégtétellel.

                            Néma Péter!


BEPPO

Szóra se száját nem nyitja soha,
Úgy ám, nemes hölgy!


ZILIA

                            Én volnék oka?


BEPPO

Te. Meg a csókod. Méreg volt a csókban.
Attól némult meg.


CARLOTTA

                            Tisztességtudóbban
Beszélj mi drága úrnőnkkel, te féreg!


GIANETTA

A csókja jó volt. Gyűrűd volt a méreg.


ZILIA

Cudar! Ki főzte ezt a balga vádat?
Te? Vagy a gazdád?


BEPPO

                            Asszonyom, bocsánat,
A szót te rosszul hallottad talán.
Hadd mondom újra. Néma. Ajakán
Szó nem fakad. Hogyan fakadna vád?
Ha volna szíved... Félek, megharagszol...


ZILIA

Ha volna szívem?... Mondd, mi volna akkor?


BEPPO

Hozzá sietnél. Meggyógyítanád.


ZILIA

Hozzá? Hová?


BEPPO

              Pannóniába!


GIANETTA

összecsapja két kezét.

Futóbolond, te!


MONNA MEA

                            Elmenjen hiába?
Nem orvos ez!


BEPPO

                            Nemes hölgy, az a jó!
Tudjuk mi rég, hogy jó gazdám baja
Nem is afféle ismert nyavalya,
Mely patikával orvosolható.


GIANETTA

Hanem mivel?


ZILIA

                            Mondd!


BEPPO

                            Nem tudjuk, mivel.
Annyit tudunk, gyógyítható. Hogyan?
A némaságának mi titka van,
Beszélni nem tud-é, vagy tudva hallgat,
Mint szerzetes, ki tett nagy fogadalmat:
Azt máig senki sem fedezte fel.


GIANETTA

egy kis gyanakodással Zilia felé.

Furcsa betegség!


ZILIA

röviden

                            Az.


BEPPO

                            Ki eltalálja,
Nyelvét mi oldja meg, mi írja van:
Jutalma százszor száz arany...
Megadja Mátyás, magyarok királya.


GIANETTA

Jaj, százszor száz arany!


ZILIA

                            Az tízezer.


CARLOTTA

Jó volna tudni, hol van az a szer!


MONNA MEA

Kutatni kéne!


BEPPO

                            Ej, kutatta már
Egy év alatt sok-sok tudós szamár,
Doctores medicinae... sok!
Incisorok, physicusok,
Jöttek tűvel, kenettel, késsel is,
Főztek, kavartak sok százféle friss
Panaceát, tincturát, mixtumot.
Segítni rajta egyik sem tudott.
Mind meggyötörte, megkínozta csak.
Tenger szavuk, fontoskodásuk, olcsó
Vetélkedésük csakis arra volt jó,
Hogy rajt latinul hajba kapjanak.
Amit javallt a horoszkópium,
A csillagok jó konstellációja,
Rajt nem fogott, lepattant nyomba róla.
Hiába volt a kén, az ópium,
A só, a víz, a füst, a gőz, a tűz és
A kés, mely ingyen vett belőle vért,
Ráolvasás, imádság, ördögűzés
Csak falra borsó; egy dénárt sem ért.
Bűvös körök, idézett szellemek...
A néma egyiknek se látta hasznát.
Hiába volt a sokszázféle meddő
Próbálkozás...


ZILIA

                            És most mi mentse meg?


BEPPO

Megmondom, úrnőm, ha megengeded:
A szerelem. Vagy a ravaszság.
Leghamarabb meg: együtt mind a kettő.
Téged szeret. Te meg ravasz vagy...


ZILIA

fejét csóválja.

Hogy hízelegsz!


BEPPO

                            Akard! S a néma hadnagy
Bizony meggyógyul, és beszélni fog.


ZILIA

egy kicsit megzavarodik.

Bolond beszéd ez!


GIANETTA

                            Meg kell vallani,
Bármily bolond, van benne valami.


BEPPO

Ha sikerül, magadnak hóditod.
Mátyás királyt is, fél világ királyát.
Varázsodat ünneplik és csodálják,
És büszke lesz egész Itália rád!...


ZILIA

Ha sikerül...


MONNA MEA

                            De szép is volna!


GIANETTA

                                          Én,
Ha Zilia volnék, megkisérteném.
Hír és dicsőség... kinccsel, szörnyű halmaz
Arannyal Mátyás bőven megjutalmaz...


ZILIA

Ha sikerül...


BEPPO

                            Teneked sikerülhet.
Megcsókol akkor, és jobbjára ültet,
Gyöngyömnek, édes húgomnak nevez
Olasz Beatrix, nápolyi királylány,
Ki ott a trónon ül... Udvarhölgy is lehetsz
Még udvarában...


ZILIA

                            Ne kísérts, te sátán!
Mi lesz velem, ha áldás nem fakad
Varázslatomból? Rám tapad a szenny...


BEPPO

Ha nem bízol magadban, el se menj.
Bizony, veszélyes ez a föladat,
Nem mondtam eddig...


ZILIA

kíváncsian

                            Lám! Mi fenyegetne?


BEPPO

Ha nem szólal meg a levente,
Setét Lajos elmetszi nyakadat.


ZILIA

Setét Lajos?


BEPPO

                            Mátyás bakója.


GIANETTA

Ádáz! Elébb nem tudtál szólni róla?


ZILIA

Mért metszené el?


BEPPO

                            Tiszta munka!
A hercehurcát a király megunta.
S kemény szavával meghozta a törvényt:
Jó hadnagyát hiába ne gyötörjék.
Kinek csütörtököt mond rongy tudása,
Kudarccal ingyen többé el ne fusson,
Setét Lajos kemény kezére jusson,
Bitó tövében sírját maga ássa.


ZILIA

kíváncsian

Nincs kegyelem?


BEPPO

                            Cudar nagy ára van.


ZILIA

Mondd, mi az ára?


BEPPO

                            Húszezer arany.


ZILIA

elismerőn bólint.

Szép, szép. Nagyon szép.


GIANETTA

kis csodálkozással.

                            Nem mindegy-e, mennyi?


ZILIA

egyszerűen.

A föladat csak most kezd érdekelni.


GIANETTA

szörnyűködőn.

Zilia, bolond vagy?


ZILIA

                            Miért volnék bolond?
Ha a siker nem ölbehullt ajándék,
Merés jutalma - akkor szép a játék!

Beppóhoz.

Hiszed, hogy meg tudom gyógyítni? Mondd!


BEPPO

Hiszem! Tudom.


ZILIA

                            Szememre vessék,
Hogy nem segítek ott, ahol tudok?
Híre bajának hozzám eljutott,
Írt vinni rája jámbor kötelesség,
Jótétemény. És Mátyás néma hősét
Szólásra bírni érdem és dicsőség!
Lennék az ég követje... drága vendég!
Beatrix mellett udvarhölgy lehetnék,
Mihelyt szavamtól gyógyul a beteg,
Ha sikerül...


MONNA MEA

                            Ha sikerül...


GIANETTA

                                          S ha nem?


ZILIA

vállát vonja.

Setét Lajos lábához hull fejem,
Vagy húszezer arannyal fizetek
Kudarcomért...

Kitör.

                            Carlotta, utazunk
Pannóniába!

A két nőhöz.

És ti elkisértek!

Carlottához.

Kocsit, lovat, megbízható cselédet
Keríts!


BEPPO

              S három-négy fegyverest,
Ki őrködik, mikor leszáll az est,
S kóbor kalandorok rabolni járnak.


GIANETTA

megrémül.

Mikor megyünk?


ZILIA

                            Mikor? Amíg
Felkészülünk, eltart néhány napig.


MONNA MEA

Mi van ma?


GIANETTA

                            Hétfő.


ZILIA

                            Indulunk vasárnap.

Elgondolkozik.


CARLOTTA

gyáván.

Rablók! Kalandok! Félek!


GIANETTA

ugyanúgy.

                                          Meghiszem!


CARLOTTA

Jaj, nem utaztam soha még!


MONNA MEA

                                          Mi sem!
S ha elveszünk? Jaj, izgatott vagyok!


CARLOTTA

Együtt veszünk el mind a hárman.


GIANETTA

Pannónia! Az ember megfagy ott!
A jégmezők... A jéghegyek!...


BEPPO

Amire odaérsz, Madamma, nyár van...


ZILIA

hirtelen elhatározással, majdnem csak magának.

Igen, ez így jó! Nagy utam előtt
Pápa urunkhoz elmegyek,
Alázatos szívvel megkérem őt,
Áldjon meg engem s jó szándékomat.
Zarándokútam hogyha néki kedves,
Ő is velem lesz, Isten is velem lesz!

Beppóhoz.

És te... te Beppo! Jól figyelj szavamra...
Te semmiről se tudsz...


BEPPO

esküre emeli kezét.

                            Úgy lesz, Madamma!


ZILIA

Gazdád ne tudja jöttömet! Hogy aztán,
Ha meglát...

Nagy, boldog, büszke nevetés.

Majd megint Beppóhoz.

Hallgatni fogsz?


BEPPO

meghajol.

                            Hallgatni, mint a gazdám!

Függöny


NEGYEDIK KÉP

Szín: a király fogadószobája a hainburgi várban. Boltíves, komor hely, de a pompát kedvelő, finnyás, előkelő, olasz Beatrix Pozsonyból hozatott bútorokkal rendezte be. Egy-két szentkép a falon. Brokátfüggönyök, szőnyegek, nagy, nehéz íróasztal, rajta ólom tintatartó, lúdtoll, ezüstcsengő, írások. Balközépen és jobbközépen ajtó a többi szobára. Fenéken erkély, amelyre két lépcső vezet föl. Jobbra a vágott sarokban ajtó a folyosóról. Az erkély hosszában behúzható, nehéz függöny. Napnyugta. Amikor a függöny felgördül, Nardella, a királyné dajkája széthúzza a függönyt. Az alkony pirossága ömlik a szobába. Távolból halk orgonaszó. Mikor a bal oldali ajtót kinyitják, a zene erősödik. Tiribi, a király bolondja elöl, egy kis török asztal előtt alacsony zsámolyon ül, magában kockázik.


NARDELLA

miközben a függönyt széthúzza.

Bolond uram, nem únod még a kockát?


TIRIBI

veti a kockát.

Jobban szeretnéd, hogyha vén lapockád
Hízelgőn simogatnám? A szerelmet,
Hallom, boszorkány, még ma sem veted meg!


NARDELLA

Uram van nékem!


TIRIBI

                            Híres figura!
Névvel urad! Te vagy ő ura.


MARZIO

óvatosan kinyitja a bal oldali ajtót.

Szabad?

Bejön.


NARDELLA

örvendezőn.

              Rég láttam kedves arcodat,
Jó Marzio.

Eléje megy.


TIRIBI

              Isten hozott minálunk.


MARZIO

Kihallgatásra rendelt bölcs királyunk.


TIRIBI

A kápolnában van.


MARZIO

                            Majd csak fogad.

Leül.


TIRIBI

Zenét hallgat most.


NARDELLA

                            Hallod?

Kinyitja az ajtót, zene erősebb.


MARZIO

meglepődik.

                                          Orgona!


NARDELLA

Pozsonyból elhozattuk. Itt vannak a zenészek.
Az udvarhölgyek... Hainburg puha fészek,
Derű, vigasság nyájas otthona...


MARZIO

Ez a királyné!


NARDELLA

áradozón.

                            Drága gyermek!


MARZIO

Ha nem szülted is, te nevelted.


NARDELLA

m. f.

Az én emlőmet szívta szomjas ajka.
Bár volna még szopós!...


TIRIBI

                            S te újra dajka!


MARZIO

Tiribihez.

Beszélj, bolond! Mi új hírt tudtok itt?


TIRIBI

Semmit.

Dobja a kockát.

              Csatázunk.


MARZIO

a kockára mutat.

                            Látom!


TIRIBI

                            Fut az osztrák.
Sankt-Veit leégett, Hainburg elesett...


MARZIO

legyint.

Két hete benne ültök!


TIRIBI

                            Kapuit
Mihelyt megnyitja Bécs, miénk az ország.


MARZIO

Sokára lesz az. Bécs kemény dió.


TIRIBI

Feltöri Mátyás. Bízd rá, Marzio!
Ha láttad volna a vén vasasok
S a fiatal, vad fekete sasok
Derék munkáját... fogadást ajálnék,
Nem kuvikolnál hosszú háborút,
S nem mondanád, hogy Bécs sokáig áll még,
Hainburgban ülünk, Bécsig nem nagy út.


MARZIO

S a nagy király derűs? A kedve jó?
Nyájas? Kegyes?


TIRIBI

                            Nyájas, mint az ecet.


MARZIO

meghökken.

Ne mondd!


TIRIBI

              Jó Galeotto Marzio,
Miért ne mondjam, hogyha kérdezed?


NARDELLA

bizalmaskodón.

Mit tudsz?


TIRIBI

              Csak ezt. Itt járt ma Orbán...


MARZIO

A győri püspök?


TIRIBI

bólint.

                            Kincstartó urunk.
Egy szót se szólt, csak ümmögött mogorván.

Súgja.

Ebet kapunk ma, pénzt ha koldulunk.
Jó katonáink nem kaptak ma zsoldot...


MARZIO

fejét rázza.


TIRIBI

Tudós komám, ma itt hiába jársz!
Ha pénzt akarsz, halaszd jobb napra dolgod!


MARZIO

Királyurunk üzente, hogy...


TIRIBI

figyelmeztetőn.

                                          Vigyázz!


MARZIO

elnémul, a fenékajtó felé néz.

A fenékajtón belép Péter, a fekete sereg páncélinges egyenruhájában, kezében lepecsételt pergamentekercs.


PÉTER

előrejön, bólint Tiribi és Galeotto felé, kutatóan körülnéz, Nardellára néz. Megáll.


TIRIBI

Királyunkhoz jöttél, jó levente?


PÉTER

bólint: igen.


NARDELLA

Aligha jókor. Kápolnánkban ő
Lélekpihentető zenébe mélyedt...
Jöjj vissza később!


PÉTER

habozik.


TIRIBI

                            Inkább ülj le, csendbe,
Ahogy szokásod. Várj, míg visszajő...
S mert szólni nem tudsz, ő áll szóba véled.


PÉTER

nemet int, felmutatja a pergament, körülnéz, hova tegye le.


NARDELLA

Az asztalára! Tedd az asztalára!
Szembeszökőn, hogy menten megtalálja.


PÉTER

a király asztalához megy, leteszi az írást, aztán kis meghajlással Marzio felé int, Tiribinek és Nardellának, aztán el.


MARZIO

Ki ez az árnyék? Az ördög vagy a...?


NARDELLA

Agárdi Péter.


TIRIBI

                            Mátyás hadnagya.
A Néma Péter. Hallottad hirét mán!


MARZIO

Ez az? No lám!


TIRIBI

                            Ez!


MARZIO

                            Ez jött haza némán
Itáliából?


TIRIBI

              Ez! Sok hősi tette
Harcolt ki néki rangot, hírt, nevet.


MARZIO

S a sok csodát mind némán cselekedte?


TIRIBI

A kardja, az beszél helyette.


MARZIO

Vaj' orvosolható-e nagy baja?


TIRIBI

Az isten tudja. Olasz nyavalya!

Fölugrik.

Megyek, Nardella. A szemem kopog
A szomjuságtól. Jó zöld bort kapok
A bástya alján...


NARDELLA

fejét rázza.

                            Inni! Inni mindég!


TIRIBI

nevet.

Baden mögött a hegy leadta kincsét.
Pompás szüret volt. Duzzadtak a pincék...
Ki is ürültek. A gazdák morognak.
Mi Gumpoldskirchen a magyar toroknak?
Hamar megisszuk! Marzio, Isten áldjon!


MARZIO

És téged is, kedves bolond barátom!

Tiribi el.


NARDELLA

Vér és italgőz! Hetyke hajrá!
És ezek itt még zúgolódni mernek,
Hogy a királyné nem olvad magyarrá!
Egyéb se kéne!


MARZIO

                            Csöndesedj, te dajka!
Asszonybeszéd ez, se füle, se farka.
Te csak kiáltsd azt, hogy Mátyás vivát!
S hagyd az uraknak a politikát!

Óvatosan.

Másról van itt szó.


NARDELLA

kíváncsian.

                            Másról?


MARZIO

                                          Ide hallgass!
Tudom, Beatrix kedvel és bizalmas
Veled ma is.


NARDELLA

                            Kényeztet.

Égnek emeli a kezét.

                                          Drága szentem!


MARZIO

Itáliából fölkerestek engem...

Más hangon.

Te jó olasz vagy...


NARDELLA

meggyőződéssel.

                            Bizony az vagyok.


MARZIO

Zord magyarok közt kedves olaszok,
Segítsük egymást messze idegenben.
Ügyes ha volnál...


NARDELLA

                            Szólj, mit kéne tennem?


MARZIO

gyűrűt vesz elő.

Ujjadra húznod ezt a gyűrűt.

Átadja.

                                          Ez
Első ajándék, melyet sok követ még.


NARDELLA

ujjára húzza, nézegeti.

Miért kapom?


MARZIO

                            Rómából jött ma vendég.
Előkelő hölgy. Dajka, igyekezz!
A dolog sürgős. Nem időz soká itt.
Jelentkezése ceremóniáit
Te rövidítsd meg...


NARDELLA

                            Én, uram, hogyan?


MARZIO

Az a te dolgod. Intézd okosan,
Hogy nagy királynédhoz ma még bejusson...


NARDELLA

Ma még, uram? Miért? Miféle jusson?


MARZIO

Akármi jusson. Ne törődj vele!
Van féltucat ajánlólevele.
Csak jót akar. Ne félj! Jelentsd be,
S öledbe hull a jószerencse.
Lopd be, ha kell. De még ma.


NARDELLA

izgatottan.

                                          Mingyár!
Sietve jőjjön!


MARZIO

finom mosollyal.

                            Itt van. Odakinn vár.
A folyosón csak kanyarodj be jobbra...
Egy fülke... Benne a Madonna szobra...


NARDELLA

Hoztuk Pozsonyból!


MARZIO

                            Hölgykiséretével
Nemes olasz dámánk előtte térdel.
Hozzá fohászkodik.


NARDELLA

                            Olasz a kedves!


MARZIO

Eriggy ki hozzá! Szép olasz beszéddel
Biztasd!


NARDELLA

indul, megáll egy percre.

              Mit is mondjak neki?


MARZIO

                                          Csak annyit,
Hogy később érte mégy...


NARDELLA

                            Te csak maradj itt!

El a fenéken.

Marzio egy pillanatig egyedül marad a színen. A bal oldali ajtó felé megy, a zenét hallgatja. Aztán kinyitja az ajtót, kinéz. A zene erősödik de ezek már az utolsó akkordok. Amikor a zene elnémul, Marzio még egy másodpercig az ajtóban áll, azután megszeppen, becsukja. Jobbra hátrál a jobb fenék felé, és mély meghajlással megáll. Kisvártatva nyílik az ajtó, bejön Mátyás és Beatrix. Egyedül jönnek, kíséret nélkül. Csak az ajtót tárja föl az ajtónálló, aki nyomban azután mély meghajlással kimegy.


BEATRIX

kedveskedőn.

Olasz zenészeim kedvedre voltak?


MÁTYÁS

ugyanúgy.

Kedvemre van minden, amit csinálsz...
Ezt a Hainburgot is hogy kiporoltad!
Csupa derű a vár most, csupa nász!
Olyan komor volt!


BEATRIX

kis kacérsággal.

                            Most világos?


MÁTYÁS

Mióta itt vagy. Itt pihenni jó.
Minden, mi véres volt, virágos...
A falat jobb izű és édesebb az álom.

Most Marzio felé fordul, aki egészen az ajtóba húzódott.

Lám, Galeotto Marzio!


MARZIO

előrelép, mélyen meghajol.

Kihallgatásra rendeltél, királyom.

Meghajol Beatrix előtt.

Kegyes királyasszony!


BEATRIX

nem barátságtalanul

                            Isten hozott!


MÁTYÁS

Marzióhoz.

Igen, tudom.

Nevet.

Erszényed kilyukadt...


MARZIO

búsan bólint.


MÁTYÁS

És míg betömjük, a cudar lyukat
Csak hiú jó reménnyel foltozod.


MARZIO

Öreg vagyok már, és régóta vendég.
Olasz hazámba végre hazamennék.
Lányom menyasszony. Ott van a helyem
Mellette Ferrarában...


MÁTYÁS

                            Türelem!
A rózsának is türelem az ára...
Jó Marzio...

Megleli Péter írását, feltöri a pecsétet.


MARZIO

                            Uram?


MÁTYÁS

olvassa az írást, ellöki.

                            Siess haza, Budára!
Ma rossz idő jár itt a pénzre...
A pápa is igér csak, nem fizet...

Az írásra csap.

Igen, ha Isten ránk lenéznél
De nem gyűl az adó, sem a tized,
Dugott erszényét meg nem nyitja senki,
Agárdi hadnagy éppen most jelenti:
A fekete vitézek zúgolódnak.
Késik a zsoldjuk, nincs abrakja lónak.
Nagy a dicsőség, kicsi a hitel,
S a háború bendőjét tömni kell!...
De mit igértem, nem felejtem el.
Jó Marzio, meglesz a hozomány...
Csak türelem!


BEATRIX

                            Majd megkapod Budán.

Mosolyogva.

Ki annyit írtál De dictis et factis
Matthiae Regis
- még megéred azt is!


MÁTYÁS

az égre néz.

Mihelyt az áldás föntről megered.


MARZIO

meghajol.

Értem, király.


MÁTYÁS

                            Indulj, öreg, mihelyt tudsz.
Ad Néma Péter lovat, szekeret,
S kik elkisérnek, némely katonákat.
Isten veled! Budán majd újra látlak!


MARZIO

Isten, ki úr a királyok felett,
Óvjon, dicső pár!


BEATRIX

                            Ég legyen veled!


MARZIO

mélyen meghajol, el a fenéken.

Kis szünet. Beatrix komoran néz utána. Mátyás egy pillanatig figyeli.


MÁTYÁS

sóhajt.

Szegény jó Marzio...


BEATRIX

ideges mozdulat.


MÁTYÁS

                            Tudom, nem kedveled.


BEATRIX

Minden olasz közt ez az egy,
Ki ellenem van... Végre hazamegy.


MÁTYÁS

Ki ellened van?


BEATRIX

                            Csak a vak
Nem látja. Jánost ez uszítja...


MÁTYÁS

A fiamat ne bántsd! A lelke tiszta,
Ez jóra, szépre tanitotta csak.


BEATRIX

Fiad! De anyja nem királyné!


MÁTYÁS

filozófiával.

A fiú mégis a királyé.
Nincs gyermekem több. János az egyetlen.
Itáliában, kik a trónon ülnek,
A kis királyok buja állatok,
Ezerszer több a fattyu nálatok,
Mint Visegrád alatt nálunk a szúnyog,
De ha szemet kell húnyni - húnytok!
Apád is, a dicső Alfonzo fattya,
A többinek a jó példát mutatja,
Van fél tucatnál több, ily...

nyel egyet.

                                          gyereke.
Amikor Jánost vetitek szememre,
Bagoly verébnek mondja: nagyfejű!
Hattyúnak csóka mondja: fekete!


BEATRIX

Hainburg komor megint már, nem virágos...
Szegény Beatrix! Béborult eged...
Mátyás sötét haragja fenyeget.


MÁTYÁS

enyhébben.

Nem fenyeget... Tudod jól, szőke gerlém,
Fölfortyanok hamar... Ne haragudj!
Erről ma többet nem beszélünk.
Hajolj idébb!


BEATRIX

odahajtja fejét, mosolyog.

                            Királyom!


MÁTYÁS

megcsókolja haját.

                            Béke vélünk!

A fenékajtó nyílik. Nardella bejön.


MÁTYÁS

Ki háborgat megint? Anyóka,
Mondd, mit akarsz?


NARDELLA

zavarban.

                            Királyom...

Bizonytalankodik.


BEATRIX

                            Mit remegsz?


NARDELLA

Az... ez...


BEATRIX

                            Dajkám, nyugodj meg!


MÁTYÁS

                                          Az meg ez?
Iregsz-forogsz, mint csapdában a róka?
Ki küld? A német? A török?


NARDELLA

Egyik se most. Magam jöttem, királyom.


MÁTYÁS

Mivel?


NARDELLA

              Nemes hölgy áll ajtód előtt,
Kegyes meghallgatásért könyörög.


BEATRIX

Holnap!

Nardella habozón áll.


MÁTYÁS

              Mit állsz még?


NARDELLA

mentegetőzve.

                            Sok száz akadályon
Keresztül harmadnapja jött

hangsúlyozza.

Itáliából...


BEATRIX

fölcsillanó érdeklődéssel.

              Lám! Olasz?


MÁTYÁS

                            Mi szándék
Vezette hozzánk?


NARDELLA

                            A királynét
Budán hogy nem találta, nyomba
Követte útján. Így jutott Pozsonyba.
Hainburgba onnan. Völgyön-hegyen át
Lovas csapat kisérte hintaját,
Hogy rajtütéstől óvja-védje.
Két dáma és öltöztetőcselédje
Kiséri. Dolga sürgős szerfelett.
A szentatyától fontos levelet
Hozott, neked, királyném.


BEATRIX

                            Hű szívünknek
A pápa üzenetje mindig ünnep...


MÁTYÁS

Csak az gyanús, hogy aki hozza: nő.
De ha királyném úgy kivánja...


BEATRIX

Fáradt utas. Olasz hazám leánya...
A pápa küldi...

Nardellához.

                            Jöjjön! Jöjjön ő!


NARDELLA

meghajol, el.


BEATRIX

áradozón.

Itáliából jött! Ó, drága Nápoly!
Szép Partenopé! Urbs dulcissima!
Feléd hány sóhajom száll, hány ima,
Mióta zord Pannóniába, távol
Hazámtól könnyel áztatom a párnám!
Jaj, a mesés szirének tengerének
Hullámain hiába zeng az ének!
Ki voltam egykor nápolyi királylány,
Én nem fogom többé már hallani...


MÁTYÁS

Magyar királyné vagy, Beatrix,
Lelkem, ne búsulj! Az is valami!


ZILIA

belép, földig hajol.


MÁTYÁS

Lépj közelebb, nemes hölgy!


BEATRIX

                            Szólj! Olasz vagy?


ZILIA

Mint te, királyném.


BEATRIX

                            Szeretem, hogy az vagy.
Aki olasz, nekünk nem idegen.


MÁTYÁS

Ki vagy? Mi vagy?


ZILIA

                            Alázatos cseléded.
Zilia Duca a nevem.
Mély hódolattal borulok elétek.
Kérésemet mindnyájunk jámbor atyja,
A Krisztus helytartója támogatja.

Földig hajol, átadja a levelet.


MÁTYÁS

A szentatya jól tudja, mit cselekszik.


BEATRIX

fölbontja a levelet.


ZILIA

Áldása óvott utamon eleddig.


BEATRIX

Kinek felséges pártfogása kedvez,
Virágos úton jut el a szivemhez.
Kérlek, nyugodj meg!

Olvas. Szünet, ölébe ejti a levelet.

                            Istenem!


MÁTYÁS

                                          Mi az?

És hogy Beatrix nem jelel

Sápadsz... tüzelsz... orcádra ül a sírás...
Mi lelt, királyném?


BEATRIX

elragadtatásából magához tér.

                            Ó, fenséges írás!
Cicero nyelvén mennyei vigasz!
Ó, boldog óra!... Drága pergament!
A pápa...

Megint elakad.


MÁTYÁS

              Mit üzen?


BEATRIX

boldog nagy sóhajjal átadja a levelet.

                            Csodát jelent!

Újabb szünet. Mátyás elolvassa a levelet. Zilia még mindig mozdulatlan, ugyanabban a mély meghajlásban, de azért mindent lát.


MÁTYÁS

komoran.

Ezt akarod?


ZILIA

fölnéz határozottan.

              Ezt.


MÁTYÁS

szigorúan.

                            Tudod, vagy mered?


ZILIA

egyszerűen.

Tudom, király. És mert tudom: merem.
Agárdi Pétert régen ismerem.
Valamikor házam vendége volt.
Szívem miatta már régóta fáj.
Tudom, bajának orvossága mi.
Ha Isten úgy akarja, nagy király,
Én meggyógyítom.


MÁTYÁS

gúnyosan.

                            Hallottuk, be sokszor!
Te gyógyitod meg?


ZILIA

                            Én!


MÁTYÁS

                            Sok balga doktor.
Mágus, kuruzsló jött tudákos arccal,
S elkullogott szégyenletes kudarccal...
A sok bolond bölcs mind hiába ágált...


ZILIA

nyugodtan, mosolyogva.

De én megoldom átkos némaságát.


MÁTYÁS

Ezt mondta mind. És mind hiába!
Ej! Téged is csak elvakít a gőg.


ZILIA

m. f.

Többet tudok, király, mint tudtak ők.


BEATRIX

És őt a pápa küldi. Sixtus pápa!
Ez nem adeptus, ez nem alchimista,
Ez jámbor asszony, szíve-lelke tiszta,
Isten nevében ez csodát mivel,
Rex Mathias!


MÁTYÁS

                            Hatalmad oly csodás?
Mi adja? Szent hited vagy vakmerésed?
Ki vagy? Mi vagy?


ZILIA

                            Csak asszony.


MÁTYÁS

                            Semmi más?

Nevet.

A levegőben szertefoszló
Üres szavak közt végre egy okos szó!
Asszony! Csak asszony! Semmi más!

Nézi.


ZILIA

kis kacérsággal.

                                          Elég ez
Annak, ki tudja, mit akar.


MÁTYÁS

                            Ha tévedsz,
S hamis a játék, megadod az árát!


ZILIA

Én vállalom.


MÁTYÁS

                            A hóhér bárdja vár rád,
Ahogy bitó a hitvány férfira,
Ki annak, amit ígért, nem ura.
Jó hadnagyom sokáig tűrte békén
Jöttment kuruzslók hókuszpókuszát.
Én nem türöm. Elég volt. Nincs tovább!
Legjobb vitézem, büszke dalia,
Ingyen kínokra bárkinek kiálljon?
Aki kudarcot vall, halál fia!
Tudd meg, ha nem tudod!


ZILIA

                            Tudom, királyom.


BEATRIX

A sok hamis próféta, lásd,
Rég abbahagyta a próbálkozást,
Egymás után mind elmaradt.


MÁTYÁS

                                          Mióta
Nemcsak a tízezer arany kecsegtet,
De büntetőnek ott áll a bitófa.
Attól csak húszezer aranypénz váltja meg!


ZILIA

Az én szivem, királyom, nem remeg.


BEATRIX

Milyen nyugodt vagy!


MÁTYÁS

                            Pedig életed
A tét. És szép fejed lehull,
A kockát ha ügyetlenül veted.
Hiába vagy szép és előkelő,
Rád is lesújtok irgalmatlanul.
Ezt hadnagyomnak így igértem. Állom.
Kudarcodért halál!


ZILIA

egyszerűen.

                            Hivasd elő
Agárdi Pétert, felséges királyom!


BEATRIX

kitörő örömmel.

Tudtam. Olasz vagy: vártam ezt a választ!
És köszönöm.


ZILIA

meghajol.

                            Királyném!


MÁTYÁS

csönget, Ziliához.

                            Adja ég,
Hogy oly tudós légy, amilyen makacs vagy!


ZILIA

Csak arra kérlek...


MÁTYÁS

                            Mire még?

Ajtónálló belép, megáll az ajtóban.


MÁTYÁS

Ziliához.

Majd azután!

Az ajtónállóhoz.

                            Jöjjön Agárdi hadnagy!
A királyné kívánja látni! Menj!

Ajtónálló meghajol, el.


BEATRIX

Ziliához

A szíved nyomja valami?


ZILIA

                            Igen.


MÁTYÁS

A próba aggaszt?


ZILIA

fejét rázza.

                            Az csupán,
Hogy száz csalódás, száz kudarc után
Igérjen gyógyulást akárki:
Agárdi Péter senkinek sem áll ki
Próbára többé. Senkinek. Nekem se.


MÁTYÁS

Azt mondod: ismer.


ZILIA

                            Baj ez a szerencse.
Éppen azért lesz hajthatatlan.


BEATRIX

Mért lenne az?


ZILIA

hazudik.

                            Aggódni fog miattam.
Azért nem áll ki, hogy megóvjon
Bajtól, veszélytől. Attól, hogy fejem
Hóhér elüsse a vesztőhelyen.
Ha nevemet meghallja, meg se hallgat.


MÁTYÁS

No lám, csak ennyit ér csodás hatalmad?


ZILIA

Hatalom egy van itt csak. A királyé.
Segíts, királyom! Légy velem, királyné!
Mondd, vén tudós vagyok, nagy út mögöttem,
A pápa küldött, a pápa megáldott,
Bűvös erőmben bizakodva jöttem,
Hogy levegyem fejéről a nagy átkot.
Csak akkor lássa majd, ki menti meg,
Mikor vállalta már, hogy végigállja
Békén a próbát.


MÁTYÁS

fagyosan.

                            Magyarok királya,
Ilyen játékot játsszak egy vitézzel?
Hahó! Huncut olasz boszorkány,
Mibe keversz?


BEATRIX

                            Királyom, csillapodj!
A szentatya, a nagy fehér oroszlán
Ezt a boszorkányt azzal küldte hozzám,
Hogy oltalmazzam!


ZILIA

gyorsan.

                            És megírta, hogy...


MÁTYÁS

a szavába vág.

Olasz tanítás: nem baj, hogyha álnok
Eszközzel élsz, mikor célod nemes.
Az én világom jóllehet nem ez,
Lássuk a próbát, úgy, ahogy kivánod.

Beatrixboz.

Így akarod, királyné?


BEATRIX

                            Így szeretném.
És ha kegyes csalásunk szülne bajt:
Mint jó vitéz s jámbor keresztény
Bűnünk Agárdi megbocsátja majd...


MÁTYÁS

Ziliához.

De én nem. Életed a zálog!
Vigyázz!


ZILIA

              Királyom, köszönöm. Vigyázok.


AJTÓNÁLLÓ

megjelenik.

Uram király, megjött Agárdi hadnagy.


MÁTYÁS

Jöjjön!

Ziliához.

              A függöny! Várj, amíg hivatlak.


AJTÓNÁLLÓ

el, Zilia el, a függöny mögé megy, összehúzza.


MÁTYÁS

Jó hadnagyom, Agárdi Péter,
Kegyes királynéd hivatott.


BEATRIX

Isten megérnünk adta a napot,
Amelyen megszólal a néma,
És hangjának harangja újra csendül.

Kis szünet.

Híres tudós jött, messze idegenbül...


PÉTER

aki már előbb bizalmatlanul hallgatta, most hátralép. Arca eltorzul. Vad, tiltakozó mozdulat: "Megint? hiszen tudjátok, hogy hiába!"


BEATRIX

csillapítón.

Tudom, mit mondanál, ha szólni tudnál:
Próbálta sok csaló, hazug már.
Ez se különb...


PÉTER

mosolyog.


BEATRIX

                            Tévedsz, levente.
Ez nem csaló. A pápa küldte.
Az ő áldása és az ég kegye
Elűzi homlokodról majd a felhőt.
A megváltás órája eljött,
Van, ki az átkot rólad levegye.


PÉTER

ugyanaz a játék.


BEATRIX

Csak mosolyogsz! Jámbor hitetlen!
Makacs húzódozásod ismerem.
Próbára senkinek sem állsz ki...


PÉTER

tagadón int, ami megfelel a rímnek: nem!


BEATRIX

De hogyha kérlek... kérünk...

a királyra néz.


MÁTYÁS

                                          Mind a ketten.
Kegyes királynéd bízik és remél...


BEATRIX

Álld ezt a próbát! Álld, a kedvemér...


PÉTER

leereszti két karját, könyörgőn fordul hozzájuk: "Minek? Úgyis hiába!"


BEATRIX

Vívódsz, szegény! De engem fűt a hit,
Hogy megtaláltuk most az igazit.


PÉTER

tanácstalanul, lágyul.


BEATRIX

Tudom, vitéz, az áldozat nagy,
De meghálálom, hogyha meghozod...


PÉTER

nem tehet mást, megadja magát, belenyugszik. Meghajol, kitárja két karját: tegyetek velem, amit akartok.


BEATRIX

mohón.

Köszönöm.


MÁTYÁS

                            Én is. Halld, Agárdi hadnagy:
Hogyha kudarcot vall az átkozott,
S nem váltja be, mit vakmerőn igért,
Kezedbe adom őt, legyen rabod!
Bűnhődjön úgy, ahogy te megszabod!


PÉTER

tiltakozik.


BEATRIX

Úgy hát, királyom, küldj az orvosért!


MÁTYÁS

kettőt tapsol.


AJTÓNÁLLÓ

megjelenik.


MÁTYÁS

int neki, hogy húzza szét a függönyt.

Menj érte, jöjjön!


BEATRIX

mialatt az ajtónálló széthúzza a függönyt, összekulcsolt kézzel.

                            És az ég
Tegyen csodát!

Némán várakoznak mind a hárman.


ZILIA

lejön a lépcsőn, lassan Péterhez közeledik.


AJTÓNÁLLÓ

el.


PÉTER

csodálkozva, kérdőn mered Ziliára, az első percben meg sem ismeri.


ZILIA

odalép hozzá.

                            Vitéz, ismersz-e még?


PÉTER

megismeri, megtántorodik, nagyon fölindul, de aztán ura lesz magának. Kis szünet után bólint: Igen!


BEATRIX

izgatott fohászkodással.

Jézus segíts!

Mátyáshoz bújik.


MÁTYÁS

nyugtatón.

                            A szíved hogy dobog...
Ej, nyugalom, Beatrix!


PÉTER

kérdőn néz Ziliáról Mátyásra és Beatrixra, nem érti, hogyan került ide Zilia.


MÁTYÁS

Péterhez.

                            Lám, nem érted?
Élő valóság, nem kisértet,
Ez a nemes hölgy, ez az orvosod!
Azt mondja, ismer...

Péter bólint.

                            és hogy mi bajod van,
Senki se tudja nála jobban.

Péter bólint.

És tudja azt is, hogy ama
Nagy némaságnak mi a balzsama...

Ziliára néz, az mosolyogva bólint.

Megint Péterhez fordul.


BEATRIX

Amíg mi itt imádkozunk teérted,
Te álld a próbát!...


MÁTYÁS

                            Úgy, ahogy igérted!


PÉTER

bólint.

Zilia kis elfogódással még közelebb megy Péterhez, mialatt Mátyás és Beatrix hátravonul. Beatrix imába mélyed.


ZILIA

halkan.

Jó hadnagy úr, Agárdi Péter.
Sárban, csatakban, őszi fagyban,
Váltott lovakkal, nappal-éjjel
Jöttem feléd, szavad hogy visszaadjam.


PÉTER

megrázkódik.


ZILIA

m. f.

Ranzano püspök úr, Nápoly követje,
Ki nálatok járt küldetésben itt,
Példát mutatni versbe szedte,
Néma leventém, hősi tetteid.
A könyv hiányos. Jaj, nem tudja ő se,
Mely szörnyű harcnak voltál büszke hőse,
Azt én tudom csak. Ajkad zárt ma is.
Amit fogadtál, hűségesen álltad.
Füledbe súgom: megnyerted csatádat!
Szíved üdítse gyógyitó öröm:
Szájad pecsétjét én most feltöröm.
Adott szavad, vitéz Agárdi hadnagy,
Visszaadom. Beszélj! Szabad vagy!


PÉTER

keserűen mosolyog, hallgat.


ZILIA

meglepődik.

Hallgatsz? Nem érted? Másfél éve annak,
Hogy néma vagy. Még egyszer ennyi kell
A három évhez. Én beérem ennyivel.
Föloldalak. Vedd vissza esküdet!
Mért nem beszélsz? Beszélj!

Vár.


PÉTER

hallgat.


ZILIA

most nyugtalan már.

                                          Süket
Füled bénítja néma nyelvedet?
Nem kell, amit szeszélyem tőled elvett?
Nem kell a szó? Vagy... nem szeretsz már?


PÉTER

hallgat.

Mátyás és Beatrix fokozódó nyugtalansággal figyelik a jelenetet. Nem hallják Zilia szavait, de látják, hogy nincs hatásuk. Mátyás meg akar szólalni, Beatrix könyörgőn visszatartja.


ZILIA

fokozódó izgalommal.

Miért nem beszélsz?


PÉTER

hallgat.


ZILIA

ijedt pillantás Mátyás és Beatrix felé, aztán gyorsan.

                            Hallgatnál oly soká még?
Magad tovább gyötörnöd balgaság.
Nem kell. Kegyetlen volt a játék,
Gonosz a tréfa, vétettem nagyot,
Kérlek, felejtsd el! Ládd, ma itt vagyok,
Nem az, ki egykor hetvenkedve lázadt,
De az, ki csupa bűnbánat, alázat.
Vesztes vagyok, de mégis diadalmas,
Ha megszólalsz. Ne hordd tovább az átkot!
Beszélj! Kérlek! Beszélj! Szivedre hallgass!
Egy szót, csak annyit mondj, hogy:
                                          "Megbocsátok!"
Beszélj!


PÉTER

dacosan hallgat.


MÁTYÁS

fölugrik, Beatrix csillapítja.


ZILIA

rendkívül izgatottan.

              Egy szót, ne többet...


PÉTER

a fejét rázza: Nem!


ZILIA

m. f.

Hiába kérlek? Hallgatsz?... Istenem!

Rettenetes izgalomban Mátyás és Beatrix felé fordul. Péter keresztbe font karral áll, keményen, mozdulatlanul.


MÁTYÁS

Ziliához, fagyosan.

Régóta várom, hogy csendülni halljam
Jó hadnagyom szavát. Még most se hallom...


ZILIA

Zavarodottan.

Mindjárt, uram...


MÁTYÁS

                            Mókáidat sokallom,
Siess, ha jót akarsz!


BEATRIX

Ziliához izgatottan.

                            Valami baj van?


ZILIA

Semmi, királyném.

Péterhez.

                            Úgye?


PÉTER

nem felel.


ZILIA

Beatrixhoz.

                            Furcsa lázban,
Ahogy ott álltam véle szembe...
Megzavarodtam... elhibáztam...
A megváltó szó nem jutott eszembe.
De már tudom. Beszélni fog, királyom...


MÁTYÁS

Ha rajtavesztesz a bübájon...


ZILIA

Egy kis időt adj...


MÁTYÁS

                            Mennyit?


ZILIA

bizonytalanul.

                                          Türelem kell
Hozzá. A hadnagy oly régóta néma!
De mire holnap fölvirrad a reggel...


MÁTYÁS

Mára igérted! Azt mondottad: még ma.
De néma most is. Az idő telik...


ZILIA

kérlelőn.

Reggelre...


BEATRIX

döntő elhatározással.

                            Mátyás! Várjunk reggelig!

Ziliához.

Jó volt a horoszkópium? Felelj!
Nézted: a nap, az óra meg a hely
S a többi kedvez-é a gyógyulásnak?
Éjfél után, ha jő a másnap,
Másként ragyognak már a csillagok,
Más a hatásuk...


ZILIA

kap a segítségen, nevet.

                            Ostoba vagyok!
Megvallom, erre nem ügyeltem.
Hogy is lehettem oly ügyetlen!
Engedd, királyom, hogy próbáljam újra,
Másutt. Nem itt, komor, hűvös falak
Között, ahol a csillagok se látnak,
De kint, a végtelen nagy ég alatt,
Jóságosabb ölén a csöndnek és homálynak.
Kérlek, könyörgök...


BEATRIX

kérlelőn.

                            Mátyás, én királyom...


MÁTYÁS

Péterhez.

És te a próbát újra állod?


PÉTER

kis habozás után bólint: állom.


ZILIA

boldog sóhaj.

                            Ó!


MÁTYÁS

Ám jó legyen!

Ziliához.

                            Királynéd kegye véd,
S leventém bőkezű. Az éjszaka tiéd.


ZILIA

térdet hajt.

Köszönöm.

Péterhez.

                            Néked is. Éjfélre várj!


PÉTER

bólint, meghajol Mátyás és Beatrix felé.


MÁTYÁS

Ziliához.

És te... te asszony... hogyha gyatra
Reményed nem valósul, s áltudásod
Csütörtököt mond, jól vigyázz magadra!
Reggelre önnön sírod ásod.
Lecsap reád Mátyás félelmetes ökle,

Péterre mutat.

Vagy ő beszél - vagy te elnémulsz örökre!

Hátat fordít nekik, és a királynéval kifelé indul. Péter ugyanakkor újabb meghajlással el. Zilia egy pillanatig egyedül marad a színen, karjával eltakarja arcát.

Függöny


ÖTÖDIK KÉP

Szín: Péter szállása Hainburgban. Udvar. Fenéken magas, széles bástyafal. Annak közepe valami toronyszerű, komor épület, amelynek ablakai négy oldalra néznek. A falban sötét, nagy kapu, alagútszerű átjárás a torony alatt. Két toronyablak a közönséggel szemközt, egy nagyobb, és fölötte balra egy kisebb. Két ablak jobbra. A bástya jobbra a szín egész hosszában folytatódik. A fal mentén bokrok és virágok, elöl nagyon magas oszlopon Mária-szobor, előtte mécses pislákol. Valamivel odább kút, széles kőkávával. A bástya balra is folytatódik, itt azonban a szín elején kezdődő széles, kényelmes, hosszú kőlépcső simul hozzá. A bal oldali falban néhány ablak. A lépcső fölvezet a toronyba, amely előtt kis terasz van, a lépcső alatt átjárás balra. A szín sötét, csak a torony kis ablaka világos, és a sötét kapualjból szűrődik ki valami világosság, mintha messze kint az alagút elején lámpa vagy fáklya világítana bele. Csillagos éjjel, később feljön a hold is.

A szín egy pillanatig üres, aztán hangok hallatszanak a hátsó kapu felöl. Kisvártatva bejön Beppo Ziliával, Gianettával, Monna Meával és Carlottával. Zilia egy-két lépéssel a többi előtt; nyomban különválik tőlük. Magába mélyedten előremegy, meglátja a szobrot és előtte a mécsest, letérdel és imádkozik. A többiek jókedvűek, hangosak.


BEPPO

a lámpással világít.

Csak erre, bátran!


CARLOTTA

                            Ó, szentséges ég,
Micsoda ország! Micsoda vidék!


MONNA MEA

Micsoda út!

Megáll, fölszisszen.

              A lábam csupa seb.


GIANETTA

És rajtam ez a vékony kis zeke!
Megvesz az isten hidege.


BEPPO

Moncalieri, tudjuk, melegebb.
De kárát láttuk inkább, semmi hasznát!


MONNA MEA

Ez a sötétség!


GIANETTA

                            Bástyák! Kapualjak...
Azt akarod, zsivány, hogy belehaljak
A rémületbe?


CARLOTTA

                            Itt lakik a gazdád?


BEPPO

Itt a toronyban.

Magasra emeli a lámpást.

                            Látod?


CARLOTTA

                                          Cifra hely!


BEPPO

Nem éppen tengerparti nyaraló,
Afféle csöndes embernek való.
Nagyon elnémult Moncalieri óta.


MONNA MEA

Gazdád baját mi orvosolni jöttünk,
Itáliából százezer veszélyek
Között jóságosan, irgalmasan...


BEPPO

Elég csinos pénz százszor száz arany!


CARLOTTA

Kell is nekünk!

Ziliára mutat.

                            Lám, ő imába mélyedt,
A föld porába hajlott gyönge térde...
A gazdádért imádkozik. No látod?


GIANETTA

Te meg gyalázod! Ez a hála érte?

Távoli kürtszó.


CARLOTTA

Jézus! Mi ez?


GIANETTA

                            Ijeszt a trombitátok.
Zilia hallod?

Zilia nem felel.

              Zilia!

A kürtszó megismétlődik. A harmadik kürtjel után.


MONNA MEA

                            Belereszket
A szívem, ez mi volt?


BEPPO

                            Éjfélt jeleztek
A kürtök!


GIANETTA

                            Zilia! Éjfél!


MONNA MEA

                            Itt az óra!


ZILIA

eszmél, imáját befejezi, föláll. Beppóhoz gőgösen.

Agárdi hadnagyot éjfélre hívtam.
Én itt vagyok. Ő késik?...


BEPPO

körülnéz.


PÉTER

az első kürtszó után elindul a toronyból, az ablak elsötétedik, egy kézilámpa imbolyog le a lépcsőn. A harmadik kürtszóra Péter megjelenik.


BEPPO

rámutat

                                          Ő is itt van.


PÉTER

meghajol, előbb Zilia, aztán a nők felé. A három nő is meghajol. Sugdolóznak egymás között.


CARLOTTA

Nem változott meg...


GIANETTA

                            Csak az arca vánnyadt.


MONNA MEA

Kicsit megőszült.


GIANETTA

                            Jóval haloványabb!

Ziliához.

Menjünk?


MONNA MEA

              Maradjunk?


CARLOTTA

                            Úrnőm, hogy kivánod?


ZILIA

nem felel, Pétert nézi, az meg őt.


BEPPO

félrevonja őket.

Az a parancs, hogy eltűnjünk. Leányok...

A bal oldali kapura mutat.

Itt a közelben, egy kis eldugott
Borospincében jó helyet tudok.
Ott könnyü várni!

Int nekik, indul, megáll.

                            Hm! egyszerre három?...
No, majd csak megleszünk!

Fölkapja gitárját.

                            Segíts, gitárom!

El a három nővel balra a kapuba. Egy pillanatnyi szünet. Csak nézik egymást. Aztán Zilia körülnéz, és a megkönnyebbülés sóhajával siet Péterhez.


ZILIA

Magunk vagyunk hát, végre szólhatok,
Senki se lát most, csak a csillagok
S a hallgatag hold. És senki se hall,
Csak ez a bús torony s a bástyafal.
Magunk vagyunk az éjben. Csak mi ketten.
És fönt, fölöttünk a megmérhetetlen
Magasban: Ő, a mindent tudva látó,
Mindent megértőn mindent megbocsátó
Irgalmas Isten. Jól tudom, nagyot
Vétettem ismét...


PÉTER

bólint.


ZILIA

mentegetőzőn.

                            Csak asszony vagyok.
Rászedtem a királyt meg a királynét,
Hogy így meg úgy... erőm... hatalmam...
Egy szóm elég, szavad hogy újra halljam...
Nem volt elég. Jaj, csúnya volt a játék.
Tudom. Tudom. Megérdemeltem
A büntetést, hogy ajkad szóra nem nyílt.
Jó lecke volt, most verdesem a mellem...

Vár.


PÉTER

hallgat.


ZILIA

unszolón.

Ketten vagyunk most. Cinkosunk az éj.
Senki se hallja, szólalj meg! Beszélj!


PÉTER

fejét rázza: nem beszélek!


ZILIA

türelmetlenül.

Sok évre vállalt szenvedéseidnek
Utolsó, hosszú napja messze még.
Mégis kivárnád? Esztelen! Minek
Cipelnéd még tovább az átkot?
Ha nem szeretsz többé, a némaságod
Fölös teher már. Céltalan. Kinek
Vagy néma, hogyha nem nekem?


PÉTER

mosolyog.


ZILIA

nézi.

Magadnak. Értem. Megfogadtad.
És három évig... Jaj...

Eltakarja arcát.

Konok, vad hallgatásod megriaszt,
Mit elkövettem, megbűnhödtem azt.
Jöttem aratni olcsó diadalt,
Hogy nagy királyod látva lássa
Hatalmamat, s pompázzak ünnepelten.
Vak hiúságom tőrbe csalt...
Győztél, levente, s a győző kegyetlen!
Jaj, hogy gyötörsz, makacs! Szeretszt-e még?
Szólj, és legelső szóval mondd: szeretlek!
Más már beérné azzal, hogy a szégyen
Orcámon olthatatlan lánggal égjen...
Neked kevés ez?


PÉTER

bólint: igen!


ZILIA

fokozódó izgalommal.

                            Több... az életem kell?
A vesztőhely... a hóhér bárdja, reggel?
Átgázolnál egy asszony gyönge testén,
Te, a levente, te, a jó keresztény?
Arra tanít hited, hogy megbocsáss.

Szünet.

Benned a bosszú ég csak, semmi más?
Hát jó! Ne mondd azt: megbocsátok,
Szidalmazz, káromolj, gyalázz!
Oly szót keress, mely fáj és megaláz.
Boldog leszek, mikor szemembe vágod,
Mert szó. A hangod hallom újra...
És élek... élek... élek! Halleluja!

Vár.


PÉTER

nem mozdul.


ZILIA

csüggedten.

Ó, jaj nekem! A hallgatáshoz
Több az erőd, mintsem a szóhoz?
Megmondtad egyszer. Nem felejtem el.
Így mondtad? Így?


PÉTER

bólint.


ZILIA

keserűen.

                            Te is emlékezel?


PÉTER

bólint.


ZILIA

Te sem felejtesz? Semmit? Soha? Semmit?
Sem azt, mi fáj, sem azt, mi enyhit?
Neked a távol mindig csak közel?


PÉTER

bólint.


ZILIA

Új remény csillan föl benne.

Akkor a csókom sem feledted el!


PÉTER

most először megrendül.


ZILIA

A csókomat, melyet bús pillanatban
Útravalónak, irgalmasan adtam.
Nagy árat kértem érte, szent igaz,
De csók volt mégis, éltető vigasz.
Zilia csókja! Nem afféle olcsó.
Özvegysoromban első... és utolsó.
Kelletlen adtam, adnám most örömmel.
Engedd, hogy adjam!

Egy lépést tesz feléje.

                            Jó Agárdi Péter,
Szájad lezártam vérpiros pecséttel,
Ezt a pecsétet csókommal töröm fel.

Közelebb megy hozzá.


PÉTER

tiltón fölemeli a kezét.

Odakint messziről, a pince mélyéből megszólal Beppo gitárja.

Kis szünet.


ZILIA

odalép hozzá, nyugodtan, egyszerűen, bájosan.

Nálunk Piemontban régi népszokás,
És megható és kedves, szép szokás,
Hogy azt, akit házunkba hoz az útja,
Csókkal köszöntjük, csókkal küldjük útra.
Jöttem nagy útról. Isten tudja csak,
Talán hamar kell más nagy útra mennem,
Ki egyszer akkor megcsókoltalak,
Agárdi Péter, csókolj meg te engem!

Vár.


PÉTER

egy pillanatnyi habozás után odamegy hozzá, megcsókolja. De csak az első csók az udvariasságé. A második forró már. Magához szorítja Ziliát, harmadszor is megcsókolja.


ZILIA

boldog nevetéssel.

Látod? Szeretsz még. Érzem csókodon.
És két karod szorít, mint vasperec.
Tovább ne büntess hát! Mondd, hogy szeretsz!
Ne hangosan mondd! Halkan, suttogón.
Leheld! Magad se halld! Én halljam, senki más...
No, szólj már! Mondd! Beszélj!


PÉTER

kijózanodik, elereszti, visszalép.


ZILIA

megrémül.

                            Jaj, megszűnt a varázs!
Nem szólsz? Még most se szólsz?

Csüggedten.

                                          Erőm lebágyad.

A kúthoz megy, kávájához támaszkodik, lehajtja fejét, ölbe ereszti kezét.

Jóságos Isten, mit csináljak,
Mikor a hosszú, néma szenvedés
Váltságdíjának túlontúl kevés
Bűnbánatom mély megalázkodása?
Rimánkodás, csók, semmi sem elég,
Friss életem kell latba vetni még,
Hogy azt, mit elkövettem, megbocsássa?
Vad gőgöm egykor éppígy kevesellte,
Mit ő kinált. Azt mondtam: többet adj,
Akkor talán majd megtudom, ki vagy.
Megtudtam íme. Most tudom.

Péterhez keserűen.

                            Levente,
Hamar lelankadt ölelő karod.
Halálra szántál?


PÉTER

hallgat.


ZILIA

Vérem akarod...?


PÉTER

hallgat.


ZILIA

Látni szeretnéd, hogy vesztőhelyen
Bakó lecsapja fiatal fejem?

Megborzong.


PÉTER

hallgat.


ZILIA

könyörög.

Szíved is néma, nem csupán az ajkad?
Állsz csak, sötét, kaján, fekete ördög...
Ne bánts! Irgalmazz! Élnem hagyj!
                                          Könyörgök.

Vár.

Hallgatsz. Tovább is. Nem fog semmi rajtad.
Nem zeng felém immár a néma zsoltár,
Mellyel imádtál. Egy tavasz meg egy tél
Múlt el azóta.

Keserűn.

                            Jöttem. Eltiportál.
És te szerettél?

Legyint

                            Sohasem szerettél!

Két kezébe temeti arcát, de azért természetesen látja, hogy


PÉTER

megrendül, és egy lépést tesz feléje.


ZILIA

villámgyorsan mellette terem.

De most beszélsz! Kedves, gonosz
Hóhérom, úgye, most beszélni fogsz?
Jóváteszek mindent, mit elkövettem...

Szaggatottan.

Az éjszakában... egyedül... mi ketten...
Édes jutalmat hoz ma ez az éjfél
Bús életednek, jó Agárdi hadnagy...
Amit álmodtál, vakmerőn reméltél...
Tiéd vagyok ma... A tiéd ma nádszál
Derekam. Ajkam. Selyme szöghajamnak.
Többet adok, mint valaha kivántál.
Kértél, levente, asszonyodnak,
És én nevettem zavarod.
Ma éjszaka csókolni foglak,
A szeretőd leszek, ha akarod.
Akarod, úgye? Mondd, hogy akarod!

Hozzája simul.


PÉTER

roppant nagy fölindulással magához szorítja.


ZILIA

az ajkát nyújtja neki.

Csókolj meg!


PÉTER

hosszan csókolja.


ZILIA

                            Így! Még! Vedd el az eszem!...
Szeretsz-e? Mondd!


PÉTER

egy mozdulat, elereszti.


ZILIA

rémülten beléje kapaszkodik.

                            Ne mondd! Nem kérdezem.
Te vagy erősebb. Harcom balga harc.
Beszélj, vagy hallgass! Tedd, amit akarsz!

Karjába veti magát.


PÉTER

fölkapja, és felviszi a toronyba.

Függöny

Harmadik felvonás

HATODIK KÉP

Szín: börtön Hainburgban. Boltíves, komor cella. Jobbfenéken a vágott sarokban rácsos vasajtó, amely mögött sötét folyosó tátong. A vasajtóból három-négy lépcső vezet le a cellába. Fenéken, a fal mentén kemény deszkapad, azon egy-két takaró. A pad fölött feszület. A szín közepén durva kőasztal. Egy szék. Az asztalon vizeskancsó. És egy homokóra, amelyben a homok egyenletesen, állandóan, lassan hull alá az alsó részbe. Balra, a falban magasan fönt vasrácsos kis ablak, ragyogó napsütés árad be rajta.

Mikor a függöny felgördül, Zilia lehajtott fejjel a szín elején térdel az öreg pap előtt. Megbékélt. Nyugodt. Carlotta a deszkapadon ül: két kezébe temeti arcát, halkan sírdogál. A színen kívül az ajtó előtt áll a porkoláb, előtte a földön lámpás.


ÖREG PAP

Mindenhatónk irgalmas és kegyelmes,
Higgy benne, lányom, mindenkor veled lesz.
Az én szájammal Jézus maga szól:
Atya, Fiú és Szentlélek nevében.
Én föloldozlak bűneid alól.
Amen.

Csókra nyújtja neki a feszületet.


ZILIA

megcsókolja.

Szívem megenyhült.

Istenhez.

                            Jó Atyám,
Irgalmadért könyörgök. Nézz le rám,
Nagy bűneim mértéke, ím, betelt.
Feléd kinyújtom két kezem,
S a bűnhődésre szomjazón veszem
Tőled a keserű kehelyt.
E földi dolgom elvégeztem, im.
Magamról a szennyet lemostam.
Uram, a lelkem tiszta mostan,
Tisztábbra nem mossák már könnyeim.
Gőg és kevélység, hívság elragadtak,
Hitvány vagyok, de mégis ten mived.
Fogadd el ezt a meggyötört szivet
Jó illatú és kedves áldozatnak!
Te légy velem utolsó utamon,
Védj és erősíts!


CARLOTTA

fölsír.

                            Drága asszonyom!


ZILIA

Ne sírj! Belenyugodtam végzetembe.


ÖREG PAP

Így jó, leányom. Az fél, aki gyenge.
És ki a gyenge? Kinek hite nincs.
Te is, leányom, fölfelé tekints
A magas égre, ne a földi rögre,
Ne a múlóra, hanem az örökre!


ZILIA

Atyám, szivemben tisztán ég a hit.
Bátran halok meg. Nem riaszt a vég.


CARLOTTA

kezét tördeli.

Mikor az ember szép és ifjú még,
Az élet oly szép!


ÖREG PAP

Carlottához.

                            Lányom, elvakít
Ragaszkodásod. Tehetetlen
Siránkozással lázadsz Urad ellen?
Köztünk ki tudja Isten útjait?
Amit csapásnak látsz, javadra fordul.
Ő tudja, mit tesz. Búcsúzz asszonyodtul,
És könyörögj az Úrnak, hogy a lelkét
Az áldott szentek magukhoz öleljék,
S így túl a bűnön, túl a földi szennyen,
Az idvesség boldog honába menjen.

Ziliához.

Te is merülj magadba, és imádkozz!
Miasszonyunkhoz. Jézushoz. Atyánkhoz.
Bízz benne! S abban, ki meghalt miértünk.
Isten a pajzsunk! Krisztus a mi vértünk!

Kimegy. A porkoláb bezárja mögötte a vasajtót, világít neki a lámpással, kíséri. A folyosó elsötétedik.


ZILIA

halkan énekelni kezdi a "Dies irae"-t.

"Napja Isten haragjának
Végét veti a világnak,
Ez szavuk a prófétáknak.
A szív tele rettegéssel
Lesz a bíró jövetével,
Hol kezdődik a számvétel.

Akkor szegény én mit tegyek..."


CARLOTTA

zokogni kezd. Zilia ránéz, kis szünet.

Máshol folytatja.


ZILIA

"Kegyes Jézus, emlékezzél,
Hogy érettem kínt szenvedtél,
Ments meg, kit véreden vettél...
Halld meg ajkam könyörgését..."

Hirtelen abbahagyja, a folyosóra figyel, amelynek végéből messzi-zavaros hangok hallatszanak. A porkoláb lámpása a vasajtó felé imbolyog.


ZILIA

fölnéz.

Mi az? Ki az?


CARLOTTA

sírósán, szipogva.

                            A porkoláb
Talán jön is már érted.


ZILIA

föláll.

                            Nincs tovább!
Ó, fakadóban elhervadt remények!
Gianetta, nem jő vissza, és akit
Balgán hivattam, sziklánál keményebb.
Látni se kíván. Megvet, eltaszít.

A porkoláb a lámpással a vasajtóhoz ér, megfordítja a kulcsot a zárban. Mögötte feltűnik Beatrix és Nardella. Beatrix arcára borította fátylát.


CARLOTTA

súgva.

A dajka!...


ZILIA

megismeri, föllélegzik.

                            Hallgass! A királyné...

Beatrix Nardellával lejön a lépcsőn.


NARDELLA

Carlottához.

                                          Menj ki!


BEATRIX

Nardellához.

Te meg vigyázz, ne háborgassa senki
Titkos beszédünk...

Közelebb megy Ziliához.

Carlotta meghajol, kisurran. Nardella kimegy vele, a porkolábbal együtt mindhárman eltűnnek. Zilia meghajol a királyné előtt, mikor az fátylát hátraveti, Zilia másodszor is mélyen meghajol.


BEATRIX

keményen.

                            Jók voltunk tehozzád
Király urammal.


ZILIA

                            Jók, mint a mennyország.


BEATRIX

És te mihozzánk álnok és gonosz.
Csaltál. Hazudtál. Mondd, miféle nő vagy?


ZILIA

lehajtja fejét.


BEATRIX

Csak egy itélet sújtott rád, holott
Sok bűnödért kell vezekelned.


ZILIA

Többért, királyné, semmint gondolod!
Mégis remélek.


BEATRIX

                            Mit remélsz? Kegyelmet?


ZILIA

fejét rázza.

Bocsánatot csupán. Ha kiterítve, holtan
Fekszek, hamar felejtik, hogy ki voltam.
Mit az élőtől megtagadni szoktak,
Talán könnyebben adják a halottnak.

Kis szünet.


BEATRIX

a kezében levő írásra mutat.

Nardella... dajkám elhozta nekem
Írásodat. Ez?...


ZILIA

                            Bús történetem.


BEATRIX

Itt nem hazudsz? Nincs benne semmi gaz?


ZILIA

Ahogy megírtam, minden úgy igaz.


BEATRIX

Csókért cserébe vettél fogadalmat.

Zilia bólint.

Ajkát lezártad. És azóta hallgat.

Ugyanaz a játék.

Erről ki tud?


ZILIA

                            Csupán te. Senki más.
Titoknak eltemettük mind a ketten.


BEATRIX

S most mire jó a késő vallomás?


ZILIA

Csak arra, hogy szivembe láss
És tudd, mi fűtött bűnöm elkövetnem.
Hívság vakított. Diadal kisértett.
Győzni akartam. Asszony vagy, megérted.


BEATRIX

S míg idejöttél, hosszú utadon,
Kósza portyázók, szikla és vadon
Rémét remegve, száz veszély között
Mindig csak ez vezérelt? Semmi más?
Csak hiúság? Csak győzniakarás?
Hideg szívedbe sose költözött
Se szeretet, se szánalom? A gőgöd,
Mely egy derék leventét lépre csalt,
A szenvedővel nem törődött?
Nem örömét akartad? Diadalt?

Kis szünet.

Tudtad te jól, hogy mi a próba ára!
Mátyás király bölcs, és jósága nagy.
Ő nem itélt. Rábízta hadnagyára,
Nem a királyé, az ő rabja vagy.
Ő hogyha látná hulló könnyedet...


ZILIA

Én nem sírok, királyné.


BEATRIX

                            Életed
Magadtól inkább hetykén elveted?
Makacs teremtés! Ismerem a fajtád,
Összeszorítja elszántan az ajkát,
S hallgat a jóról, mely szívében ég.
Fájó csalódás, vérző büszkeség
Titkát takarja hetyke válasz.
A lelke sír, de szeme száraz.
Tódítja bűnét. S érte úgy fizet,
Mintha fizetne kapzsi uzsorásnak.
Te azt akartad, hogy szívedbe lássak?
Szívedbe látok, jobban, mint hiszed!


ZILIA

Nemes királyné! Nápolyi virágszál,
Angyal, ki hozzám, bűnöshöz leszálltál,
Meghalnom engedj!


BEATRIX

megenyhül.

                            Azt kivánom, élj!
Jöttem, segítsek. Jól figyelj szavamra,
Király uram kegyes kedvében van ma,
Jó hírt kapott. Mosolygás ül az ajkán,
Az éjjel átkelt seregünk a Lajtán,
Ujjong a nép, s a régi várfalak
Között ünnepre gyűl. Mindenki boldog.
Örömnap ez. Te légy csak kárhozott?
Király urammal veszni hagyjalak?
Megkértem őt, fordítsa jóra dolgod.
Az életed, könnyelmű zálogod
Megint tiéd. A magyarok királya
Ím húszezer arannyal visszaváltja.
Fogadd kezünkből.


ZILIA

maga elé néz, hallgat.

                            Nem felelsz? Beszélj!


ZILIA

sötéten.

Kudarcom éje volt az éj.
Én meghalok.


BEATRIX

                            Meghalni könnyebb?


ZILIA

Már nem is élek. Amikor a némán
Varázsom nem fogott, meghaltam én már,
Setét Lajos halottat öl meg.
Kegyes királyné, vétkemet,
Mondd, megbocsátod?


BEATRIX

megrendül.

                            Mindent megbocsátok!

Kiszól.

Nardella! Dajka!

A folyosón mozgás.

Beatrix búcsút int Ziliának, az meghajol, megcsókolja a királyné kezét. Fölemeli, homlokon csókolja.

Isten veled.

Indul.

Nardella visszajött már, a porkoláb kitárta az ajtót.


NARDELLA

a királyné háta mögött súgja Ziliának.

                            Üzent a hős lovag.
Kik nála jártak, jó barátaid
Már visszajöttek. Hírrel várnak itt.

El a királynéval.


ZILIA

föllélegzik, mereven az ajtóra néz. Mihelyt a királyné és Nardella eltűnt, megjelenik Gianetta és Monna Mea. Izgatottan, lelkendezve berohannak a cellába.


ZILIA

lecsap Gianettára.

Beszélj! Üzent? Mit?


GIANETTA

                            Jön.


ZILIA

föllélegzik.

                            Jön! Végre! Jön!


GIANETTA

Húzódozott soká. Se szó, se könny
Meg nem hatotta. Nincs szive, se lelke


MONNA MEA

Gianetta térdre hullt és úgy könyörgött.


GIANETTA

Ő rázta a fejét. Csak intett, úgy felelte:
Nem! Nem! S vigyorgott hozzá, mint az ördög,
Örvendezőn, hogy kínunk oly temérdek.


ZILIA

boldogan

És mégis eljön!


GIANETTA

                            Hozzád jön, nem érted.
És csak azért jön, hogy meghalni lásson!


ZILIA

Én meghalok.


GIANETTA

                            De mosolyog az ég,
És édesen virul ott, túl a rácson
Élet, szabadság. Jaj, boldogtalan!
Elméd zavart már. Húszezer arany
Neked az életnél nagyobb kincs?
Mikor választanod lehet,
Mit áldozz inkább: pénzt vagy életet.
Nem okosabb, ha garasod sincs,
De élsz?


MONNA MEA

              Kérőd van otthon, gazdag úr,
Nerino boldogan a ládájába nyúl,
Hogy életed számodra visszaváltsa.


GIANETTA

                                          Itt hagyod
Pannóniát. Látsz új tavaszt, nyarat
Olasz hazánkban. Hallasz madarat
Csipogni, és virágot szedsz az erdőn.
Mit ér neked, ha kincsed megmarad,
S te nem maradsz meg?


ZILIA

oda se hallgat, inkább magának.

                            Néma Péter eljön.
Még látom egyszer. Aztán meghalok.


MONNA MEA

Ó jaj, konok szivedről visszapattan
Gondos törődésünk!


ZILIA

                            Miattam
Bánkódni kár. Búcsúzzunk! Menjetek!
Imádkozok még. Hagyjatok magamra!
Isten megáldjon!


GIANETTA

megrendül.


MONNA MEA

                            Zilia!


CARLOTTA

leroskad eléje.

                            Madamma!


ZILIA

Sóhajt se halljak, könnycseppet se lássak,
Csókoljatok meg! Isten veletek!

Megcsókolja őket, elfordul tőlük.


GIANETTA

elfúlón.

Isten veled hát!...

Várnak egy kicsit, haboznak, aztán lassan kifelé indulnak. Ugyanakkor a folyosó végéből lépések.


CARLOTTA

                            Most jön valaki...


ZILIA

föllélegzik.

Agárdi Péter!

Megfordul, az ajtóra néz. Az ajtóban megjelenik Setét Lajos két pribékkel. A hóhér vörös ruhában, fején csuklya. A hóhér belép, megáll a legfelső lépcsőfokon. Parancsoló mozdulattal int a három nőnek, azok lehajtott fejjel kimennek, Gianetta megáll, visszanéz. Carlotta is. Monna Mea eltakarja az arcát. Kimennek.


ZILIA

megdöbben.

              Nem! Csak az, aki...

Sóhaj.


SETÉT LAJOS

lejön, megáll előtte, kis szünet után.

Időd lejárt.


ZILIA

magához tért már, nyugodtan.

              Te vagy?


SETÉT LAJOS

                            Setét Lajos.


ZILIA

Hadd nézzelek meg, véres ember!


SETÉT LAJOS

Nézz meg, Madamma. Várok türelemmel.
Ráérsz, mig itt vagy. Ott kint már bajos.


ZILIA

Jókedvü vagy!


SETÉT LAJOS

                            Látom, nem sírsz te sem.
Derék dolog! Ki szépen, csöndesen,
Békén megadja sorsának magát,
S nem átkozódik, mint a sátán,
Azt kedvelem. Simán segitem át
A földi gondok tenger sokaságán
Egy jobb hazába.


ZILIA

                            Rám is jól vigyázz!
Végezz hamar!

Erszényét odahajítja neki.

                            Munkád jutalma száz
Tallér. De hogyha megreszket kezed...

Megborzong.

Volt rá eset már...


SETÉT LAJOS

                            Rágalom! Ne félj!
Próbáld ki egyszer, azután beszélj!
Úgy halsz meg, úrnőm, észre sem veszed.
Most jer velem!


ZILIA

                            Nem mehetek még.
Valakitől még búcsúzni szeretnék...
Míg eljön tömlöcömbe, ne siettess!


SETÉT LAJOS

Időd lejárt!


ZILIA

                            Nincs senkid, aki kedves
Szivednek?


SETÉT LAJOS

                            És ha van?


ZILIA

                            Megérted,
Miért könyörgök.


SETÉT LAJOS

                            Értem már.

Kis szünet.

                            A férjed?


ZILIA

Özvegy vagyok.


SETÉT LAJOS

                            A kérőd?


ZILIA

                            Érd be azzal,
Hogy valakim még eljön. Ez vigasztal.


SETÉT LAJOS

A szeretőd?


ZILIA

              Nagyon kiváncsi vagy, Setét Lajos!


SETÉT LAJOS

Nagyon csinos vagy. Nem mindennapos
Zsákmánya hóhér pallosának.


ZILIA

Bókolsz, bakó?


SETÉT LAJOS

Ha én volnék leventéd,
Vigasztalásoddal jobban sietnék,
Hogy ne gyötörjön miattam a bánat.
Ő nem siet. Kár!


ZILIA

izgatottan.

                            Pénzemből kifogytam...

Gyors elhatározással.

Ím, itt a gyűrüm.

Lehúzza, odaadja neki.

                            Tedd el nagy titokban.
És várj, amíg jő... Nem késhet sokáig.


SETÉT LAJOS

És hogyha mégis?


ZILIA

a másikat is lehúzza és odaadja.

                            Akkor itt a másik.


SETÉT LAJOS

ujjára húzza a két gyűrűt, nézegeti.

Smaragd! Rubint! Ejha! Remek kő!
Ujjamra illik mind a kettő.


ZILIA

szomorúan mosolyog.

Hóhérban ennyi hiúság!


SETÉT LAJOS

még mindig ugyanaz a játék.

Hidd el, az emberek buták.
Szidnak, lenéznek, mert bakó vagyok,
És a világért sem hinnék, hogy az,
Mi másnak szép: az asszony, a tavasz,
A nap, a csillag nékem is ragyog.
Ha nem muszáj, légynek se ártok.
Köztünk marad... a vérontást utálom.
A pallosom karomnak idegen.
A csöndet szeretem, meg a virágot,
Galambok közt, virágos szigeten
Békés családi kör az álmom.
Derű és nyugalom, parányi házban...
Az élet szép. Tenéked magyarázzam?
Szeressük egymást! Isten arra rendelt.
De annyi baj, gond nyomja ma az embert,
Nyögünk adót, aszályt és háborút,
A legtöbbnek falat kenyér se jut.
Kevés a méz, és sok a medve.
Ki él ma abból, amiből szeretne!
Így értsd meg azt, hogy én szelíd, költői lélek,
Bakónak álltam, s a halálbul élek.


ZILIA

Történeted valóban megható,
Nagyon sajnállak, kedves, jó bakó.


SETÉT LAJOS

Hát még, ha jobban ismernél! Miattad
Szívem, Madamma, istenuccse fáj.
De mit csináljak, ha kezemre adtak?
Parancs: parancs.


ZILIA

könyörög.

                            Mátyás bakója, várj!
Még nem tudok meghalni. Valamit
Még mondanék...


SETÉT LAJOS

                            Madamma, lehetetlen!


ZILIA

könyörög.

Örökre, búcsú nélkül hagyjam itt,
Kit várva várok? Azt, akit szerettem?


SETÉT LAJOS

megdöbben.

Akit szerettél?


ZILIA

                            Eljön a levente,
Igérte, eljön.


SETÉT LAJOS

              És ha mégse jő?


ZILIA

mosolyog.

Agárdi Péter? Jaj, nem ismered te!
Mit megigér, azt mindig állja ő.


SETÉT LAJOS

Agárdi Péter? Őt szeretted?


ZILIA

                                          Őt!


SETÉT LAJOS

Kemény birád volt, gyilkos üldöződ.
Könyörtelen bakód, kérlelhetetlen
És néma mindig...


ZILIA

                            Mégis őt szerettem.


SETÉT LAJOS

Ő tudja ezt? S mégis halálra szánt?
Nem lovag akkor.


ZILIA

fölháborodik.

                            Nem tudja, ne bántsd!
Bús titkomat megőriztem titoknak.
Nem tudja. Én se tudtam. Most tudom csak,
Mióta láttam zordon némaságát,
S tudom, hogy esküvése néki drágább
Csóknál, örömnél, hitvány életemnél.
Láttam: itélni mer, büntetni nem fél,
Türelmesen hizlalja bosszúját.
Szemet szemért! Ha vágod, visszavág.
Én, én tudom. Legyőzött, és elestem.
Érte halok meg. És én ne szeressem?
Setét Lajos, te jámbor, puha, jó vagy,
De, meg ne sértődj, mégiscsak bakó vagy.
Tán meg se érted...


SETÉT LAJOS

                            Csakugyan nem értem.
Ha úgy szeretted, asszonyom, miért nem
Súgtad fülébe forró titkodat?
Mi tiltja azt, hogy szíved annak add,
Akit szeretsz? Mitől félsz? Nem mered?
Ő is szeret tán...


ZILIA

fejét rázza.

                            Nem szeret.


SETÉT LAJOS

De szeretett.


ZILIA

                            Akkor még nem szerettem.
S a csók, amelyet adtam... Jaj, kegyetlen,
Nagy fogadalmat vettem tőle érte.


SETÉT LAJOS

Tudom.


ZILIA

meglepődik.

Tudod?


SETÉT LAJOS

egy kis zavarral.

                            Nardella elmesélte.
Ha, mit beszélsz, Madamma, mind igaz,
Ne is csodáld, hogy késik a vigasz.
Te sem siettél, hogy hamar vigaszt hozz
Annak, ki némán gyötrődött miattad.
Kinek ármányos-édes csókod adtad,
Szived nem unszolt jónak lenned ahhoz.
Győzni akartál csellel és csalással,
Csókkal, sirással, mindenféle mással,
Kockára dobtad ifjú életed!
Nem hókuszpókusz, nem varázsige,
Egyetlenegy szó kellett vón ide,
Egyetlenegy szó. Az, hogy szereted.
Csűrted-csavartad, elhallgattad. És ő
Csak várt és hallgatott.

Óvatosan.

                            Így képzelem.
Ha megtudná...


ZILIA

                            Mátyás bakója, késő!
Időm lejárt már.


SETÉT LAJOS

                            És megint
Hallgatni fogsz, ha jő?


ZILIA

                            Hallgatni, mint
Hallgattam eddig. Most higgyen nekem?
Két karja közt szerelmes kábulatban
Amit ma éjjel titkoltam, tagadtam,
Most mondjam azt, hogy szeretem?
Amit nem tudtam adni bőven,
Önként, a szép szót, most beteg,
Vad gyávaságom csalja ki belőlem?


SETÉT LAJOS

Vad gyávaságod? Az a gyáva,
Ki, amit érez, elrejti magába,
És ami benne gyönge, emberi,
A másiknak föltárni nem meri,
Mért várod őt, ha nem ezért?
A boldog élet vágya nem kisért?
Galambok közt, virágos szigeten,
Békés családi kör, parányi házban.
Az élet szép... Tenéked magyarázzam?
Vallj néki úgy, mint vallottál nekem.


ZILIA

Nem én, bakó.


SETÉT LAJOS

                            Inkább amott a bástya
Tikkadt füve friss véred hullni lássa?
Fogynak a percek...

A homokórára mutat.

                            Fogytán a homok...

Messze a kápolnában megszólal a lélekharang.


ZILIA

megrendül.

Lélekharang!


SETÉT LAJOS

                            Neked szól. És konok
Dölyföd nem olvad most se még?
Egy szó, Madamma...


ZILIA

vállát vonja.

                            Nem riaszt a vég.


SETÉT LAJOS

Egyetlenegy gőgöd tiltotta szóért
Asszonyi daccal vállalod a hóhért?
Egy szó! S pöröd, ki tudja, megnyered...


ZILIA

Bakó, ne unszolj rút alázkodásra!
Immár megejtett a halál varázsa.
Én meghalok. Mert nem szeret.
Szívét nem adta. És kegyelme nem kell.


SETÉT LAJOS

Véred...


ZILIA

büszkén.

              Nemes vér. Ősi, makulátlan,
És bűnt ha tudtam elkövetni bátran,
Úgy halok is meg. Végezz életemmel.
S mint én, csak annyit reszkessen kezed...


SETÉT LAJOS

Ha jő...


ZILIA

              Hiába jő. Már nem leszek.
Akkor, bakó, te mondd el majd helyettem,
Amit titkoltam.


SETÉT LAJOS

                            Elmondom.


ZILIA

                            Szerettem.
És most mutasd az utat!


SETÉT LAJOS

kétszer tapsol.

                            Héj, pribékek!

A folyosóról bejön két vörös ruhás pribék.

Kendőt szemére! Egy-kettő! Vigyétek!

Zilia szemét bekötik. A két pribék kivezeti.


SETÉT LAJOS

egyedül marad a színen. Ledobja csuklyáját, amely alatt Agárdi Péter rejtőzik. Elbűvölten néz Zilia után.

Függöny


HETEDIK KÉP

A színpad forog. Keskeny, sötét folyosón keresztül vezetik Ziliát. Egy tágasabb kanyarodóban, a falhoz lapulva, elfojtott lélegzettel, ijedten áll Gianetta, Monna Mea és Carlotta. Zilia biztosan, nyugodtan lépked. A forgás napsütéses kis udvaron áll meg, hainburgi várkápolna csukott kapuja a fenéken. Amíg a forgás tart, a lélekharang szüntelenül cseng, de közben valami távoli, tompa, sötét muzsikát is hallunk.

Zilia két pribékkel megérkezik a térre, megállnak.


ZILIA

Célomhoz értem?

Csend.


PÉTER

bejön, int a két pribéknek, azok eltűnnek a kiskapuban.


ZILIA

kis szünet után.

                            Senki sem felel.
Ez a halál már. És Agárdi nem jött.
Itt vagy, Setét Lajos?


PÉTER

                            Itt. Én nem hagylak el.


ZILIA

Vedd le szememről ezt a szörnyű kendőt!


PÉTER

Nem félsz?

A háta mögé lép, megfogja a kendőt.


ZILIA

fejét rázza.

                            Nem én. A hangod oly meleg,
Úgy megvigasztal. Szép emléken át,
Minthogyha régen hallott jó barát
Beszélne hozzám. Megkedveltelek.
Kezedtől szívesen veszem a bárdot.


PÉTER

És nem haragszol rám? És nem gyülölsz?


ZILIA

Én megbocsátom néked, hogy megölsz.


PÉTER

És néked én is mindent megbocsátok.

Leveszi szeméről a kendőt.


ZILIA

hátranéz, fölragyog.

Te vagy? Te vagy!

Körülnéz.

                            Setét Lajos?...


PÉTER

Ne várd! Munkáját elvégezte. Most
Helyette jöttem. Én vagyok bakód.
Megvesztegettél. Nem a gyűrüvel...

Mutatja.


ZILIA

Ó jaj, te voltál! Néked mondtam el?...


PÉTER

Nékem, szerelmem, azt a drága szót,
Amely leverte rólam únt bilincsem.
Setét Lajos nincs. Néma Péter nincsen.
Én, én vagyok csak. Én, aki beszélek.
Hallod? Beszélek. Azt mondom, szeretlek.

Magához öleli.

Rémült csatája vívódó szivednek,
Bús hajnalod... börtön... bakó... itélet
Nekem jobban fájt, mint neked. Szegény, te!
Hogy megkínoztalak, bocsáss meg érte!


ZILIA

behunyt szemmel, karjai közt.

Mondd még tovább! Mi fájt, tovább ne fájjon!


PÉTER

Kellett a próba. Bölcs királyom
Kivánta így. S mit ő rendelt neked,
A büntetést megérdemelted.


ZILIA

lehajtja fejét.

                            Igaz.


PÉTER

De szépen álltad.


ZILIA

                            Mondd, szeretsz?


PÉTER

                                          Szeretlek.
Te is szeretsz, tudom.


ZILIA

                            Mátyás bakója
Megsúgta néked?


PÉTER

                            Kérdeznem se kellett,
Régen tudom már...


ZILIA

                            Régen? Mondd, mióta?


PÉTER

Ma éjjel, Zilia...

Zilia egy mozdulatot tesz.

                            Ölelő karomban,
Mint drága zsákmányt, úgy tartottalak.


ZILIA

És mégse szóltál!


PÉTER

                            Én csak néma voltam,
De nem voltam süket, se vak.
Szivedbe jámborság helyett
Az ördög huncutsága költözött,
És esztelen vad csókjaink között
Nagyúri gőgöd, asszony, hova lett?


ZILIA

elrejti az arcát, befogja a fülét.


PÉTER

könyörtelenül folytatja.

Hogy nékem adtad szépséges személyed,
Galambbúgásod, fojtott szenvedélyed...


ZILIA

Jaj, ne beszélj!...


PÉTER

                            Már ismét ne beszéljek?


ZILIA

ijedten.

Nem... nem... beszélj... beszélj, te drága...
Édes szerelmem, lovagok virága...
Ó, drága éjjel... Sok-sok néma csók
Után bús ébredés. És zord itélet.
Most szeretőm ajkán a drága szók.
Börtön helyett a fény, halál helyett az élet...


PÉTER

Derű és nyugalom parányi házban...


ZILIA

Az élet szép. Tenéked magyarázzam?

Hozzábújik.

Belép Gianetta, Monna Mea, Carlotta, hozzák Ziliának a menyasszonyi ruhát meg a fejdíszt. Belép a két pribék - Beppo és Tiribi - és köpenyt borít Péter vállára. A menet elindul a kápolnába. A színpad fordul.

Egyszerű kis kápolna, a fenéken oltár, az oltárnál ornátusban az öreg pap, két ministrálógyerek. A menet befordul a kápolnába. Elöl Mátyás, Beatrix, Marzio és Nardella. Zilia és Péter mélyen meghajol.


PÉTER

Királyom...


MÁTYÁS

mosolyog.

              Szép hölgy, üdvözöllek.


BEATRIX

No lám, kegyetlen hóhérod nem ölt meg.
Jobb így talán...


MÁTYÁS

                            Ámbár ki tudja...
Asszony vagy, ördög pereputtya.
De bátran álltad, mit reád kiróttam.
Megbékülünk veled, Madamma. Jól van!
Jó hadnagyunk szavát, hogy visszaadtad,
Illő jutalmad tízezer arany.
Agárdi Péter! Hites asszonyodnak
Akarod-é?


PÉTER

                            Királyom, boldogan.


MÁTYÁS

Ziliához.

Halljad tehát! Parancsom ez a frigy.

Agárdihoz.

Egyszer kimondtam már: legyen rabod,
Bűnhődjön úgy, ahogy te megszabod.
Te így szabod meg?


PÉTER

                            Így királyom, így.


MÁTYÁS

Békéljetek meg! Balgák mind a ketten!
Téptétek egymást, martátok, kegyetlen
Kéjjel keverve bajt, fájdalmat, átkot.
Gyilkos kiváncsiságban versenyezve
Csak azt kutatta áldatlan vitátok,
Szerelme próbáját ki állja jobban,
Ki meddig bírja, és ki roppan össze.
És egymásért véreztetek titokban.
Haj, átkozott vetélkedés:
Szemet szemért, és gőggel verni gőgöt!
Jóság híjával múlt el szép időtök.
Siessetek egymást szeretni, és
Alázatban, jóságban összefogva
Pótolni azt, mit dölyfötök mulasztott.
Virradjatok szerelmes, szép napokra!
Agárdi Péter! Vidd az asszonyt!

A Pozsonyból hozott orgona, mely már előbb megszólalt, erősödik. Agárdi indul az oltár felé Ziliával, a többiek követik.


MÁTYÁS

hátramarad Marzióval.

S te, Marzio, a krónikádba ezt
A szép kalandot híven följegyezd!
Az idők múlását hogy sokáig állja
A néma levente szép históriája.

Függöny